κο-
left arrow right arrow

κοδράντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: farthing, a quadrans, i.e., the fourth part of an as
 • Forms:
κόθωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: garment
 • Forms:
κοιλάς
κοίλασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hollow, groove, indentation
 • Forms:
κοιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: belly, womb; a cavity, i.e., (esp.) the abdomen; by implication, the matrix; figuratively, the heart
 • Forms:
κοῖλος
κοιλοσταθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to provide with a coffered ceiling or panels
 • Forms:
κοιλόσταθμος
κοιλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hollowness, a hollow, indentation
 • Forms:
κοίλωμα
κοιμάω
κοίμησις
κοιμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put to sleep
 • Forms:
κοινολογέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to commune or take counsel with
 • Forms:
κοινολογία
κοινός
κοινόω
κοινωνέω
κοινωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • association, communion, fellowship, close relationship
  • generosity, fellow-feeling, altruism
  • sign of fellowship, proof of unity
  • participation, sharing (something)
 • Forms:
κοινωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: liberal, generous, willing to share
 • Forms:
κοινωνός
κοινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • commonly, mutually
  • in the common language or dialect
κοινωφελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: generally useful, good for all
κοιτάζομαι
κοιτασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cohabitation
 • Forms:
κοίτη
κοιτών
κοκκάριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: little grain (of hailstone)
κόκκινος
κόκκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • seed, a kernel of seed, grain, corn
  • red, scarlet
 • Forms:
κοκκύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: crow of a rooster, cock-a-doodle-doo
κολαβρίζω
κολάζω
κολακεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flattery, flattering words
 • Forms:
κολακεύω
κολάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to peck at, sculpture
κόλασις
κολαφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to buffet, punch, hit with the fists
  • to suffer from the attack of pain (e.g., epilepsy, hysteria, periodic depressions, headaches, severe eye-trouble, malaria, leprosy, speech impediment)
 • Forms:
κολεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sheath, scabbard, sheath of the heart, pericardium
 • Forms:
κολλάω
κόλλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: glue
 • Forms:
κολλούριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: eye-salve
κολλυβιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: money-changer, a coin-dealer
 • Forms:
κολλυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bake, roll dough for baking
 • Forms:
κολλύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: eyesalve, a plaster, poultice
 • Forms:
κολλυρίς
κολοβόκερκος
κολοβόριν
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disfigured nose, slit nose, broken nose
 • Forms:
κολοβός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mutilated, damaged
  • short, stocky
κολοβόω
κολόκυνθα
κόλπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the bosom, breast, chest
  • the fold of a garment, pocket in a garment
  • the bay, gulf of the sea
  • creek
 • Forms:
κόλπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a folded garment
κολυμβάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to swim, to plunge into water
 • Forms:
κολυμβήθρα
κολωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a colony; a Roman "colony" for veterans
 • Forms:
κομάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wear long hair, let one's hair grow long, have long hair, wear tresses of hair
 • Forms:
κόμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: long hair, curly hair, scalp
 • Forms:
κομιδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: care, attendance
 • Forms:
κομίζω
κόμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the stamp
κόμπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • boasting, pomp
  • clashing
 • Forms:
κομφέκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: executioner
κομψότερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: begin to improve, convalescent
κόνδυ
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: drinking cup
κονδυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike with the fist, punch
 • Forms:
κονδυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: striking with the fist, maltreatment
 • Forms:
κονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dust, a cloud of dust
 • Forms:
κονίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stucco, plaster
 • Forms:
κονιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to whiten, whitewash, plaster
 • Forms:
κονιορτός
κόνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dust
 • Forms:
κοντός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: punting-pole, pole
 • Forms:
κονύζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fleabane, pulicaria
 • Forms:
κοπάζω
κοπανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bray, pound
 • Forms:
κοπετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamentation; mourning (properly, by beating the chest)
 • Forms:
κοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slaughter; cutting, i.e., carnage
 • Forms:
κοπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become weary, grow weary
 • Forms:
κοπιάω
κόπος
κοπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weary
 • Forms:
κόπριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: manure, dung
κόπρια
κόπρον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: manure, dung
κόπρος
κόπτω
κόπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weariness
κόραξ
κοράσιον
κορβᾶν
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: corban, treasury
κορβανᾶς
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: corban, treasury
κορέννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat enough, full; to cram, i.e., glut or sate
 • Forms:
κορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sweep, sweep out
 • Forms:
κόρη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  1. the pupil of the eye, eyeball
  2. a maiden, maid, damsel
  3. a bride, young wife
  4. a daughter
  5. a long sleeve reaching over the hand
 • Forms:
κόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: coriander
 • Forms:
κόρος
κορύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a battle-mace
 • Forms:
κόρυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helmet
 • Forms:
κορυφή
κορώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crooked
 • Forms:
κόσκινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sieve
 • Forms:
κοσμέω
κοσμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • positively: earthly, terrene ("cosmic"), mundane, (not in heaven)
  • negatively: worldly, corrupt
 • Forms:
κόσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: respectable, honourable, of good behaviour, modest; orderly, i.e., decorous
 • Forms:
κοσμίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: modestly
κοσμοκράτωρ
κοσμοπλανὴς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: world-deceiver
κοσμοπληθής
κοσμοποιΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: creation, creation of the world
 • Forms:
κόσμος
κοσμοφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carry the world, world carrying
 • Forms:
κόσυμβος
κοσυμβωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tasselled, fringed
 • Forms:
κοτύλη
κοῦμ
 • Parse: Aramaic: קוּם
 • Meaning: cumi arise
κοῦμι
 • Parse: Aramaic: קוּמִי
 • Meaning: cumi arise
κουρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fleece, a shearing
 • Forms:
κουρεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a barber, hair-cutter
 • Forms:
κουρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to help
 • Forms:
κουστωδία
κουφίζω
κούφισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: lightening, alleviation
κοῦφος
κούφως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lightly, with agility
κόφινος
κόχλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pebble
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era