κατ-
left arrow right arrow

καθίστημι
καθοράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to perceive, notice, look down upon, see clearly, behold fully
 • Forms:
κατά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • With Gen:
   • down from (e.g., κατὰ τῶν ὀρῶν - down from the mountains)
   • down upon, down over, down into
   • against (e.g., λέγειν κατά τινος - to speak against someone)
  • With Acc:
   • Of motion: downward; on, over, throughout; opposite, over against
   • Distributively: by (e.g., καθ᾿ ἡμέραν - day by day; man by man; city by city; καθ᾿ ἕνα - one at a time)
   • Direction: for (e.g., I am come for the money; I come for the purpose of seeing something)
   • according to (e.g., κατὰ τοὺς νόμους - according to the laws)
   • Numbers: approximately, about (e.g., ἀπέθανον κατὰ ἑξακισχιλίους ἄνδρας - about 6000 men died)
 • Forms:
καταβαίνω
καταβάλλω
καταβαρέω
καταβαρύνω
καταβάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fell down upon
 • Forms:
κατάβασις
καταβιάζομαι
καταβιβάζω
καταβιβρώσκω
καταβιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring life to an end
 • Forms:
καταβλάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurt greatly, damage
 • Forms:
καταβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look down
 • Forms:
καταβοάω
καταβόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a crying out against
καταβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • foundation, beginning
  • technical term for the sowing of seed, for begetting conception
 • Forms:
καταβόσκω
καταβραβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to decide against, rob of a prize, condemn
  • to beguile of reward, award the price against, i.e., defraud (of salvation)
 • Forms:
κατάβρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something eaten, food
κατάβρωσις
καταγαίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lower level, in or under the earth, underground, subterranean
 • Forms:
καταγγελεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a proclaimer, preacher
καταγγέλλω
καταγέλαστος
καταγελάω
κατάγελως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ridiculously, absurdly
κατάγελως
καταγηράσκω
καταγίγνομαι
καταγιγνώσκω
καταγινώσκω
κατάγνυμι
κατάγνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: condemnation, a thinking ill of, a low or contemptuous opinion of
καταγογγύζω
καταγράφω
κατάγω
καταγωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to conquer, defeat, overcome, subdue, struggle against
 • Forms:
καταδαμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plow, plough
 • Forms:
καταδαπανάομαι
καταδεικνύω
καταδεσμεύω
καταδέσμος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tie, band: a magic knot
 • Forms:
καταδέχομαι
καταδέω
κατάδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very clear, obviously plain, far more evident, manifest
 • Forms:
καταδιαιρέω
καταδικάζω
καταδίκη
καταδιώκω
καταδολεσχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to chatter at, weary by chattering
 • Forms:
καταδουλόω
καταδρομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an inroad, raid, a vehement attack, invective
 • Forms:
καταδυναστεία
καταδυναστεύω
καταδύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a going down into, descent
 • Forms:
καταδύω
καταέρρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go or come down to one's own harm
 • Forms:
καταθαρσύνω
κατάθεμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: curse, a cursed thing
 • Forms:
καταθεματίζω
καταθλάω
καταθύμιος
καταιγίς
καταιδέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to feel shame
 • Forms:
καταικίζω
καταισχύνω
κατακαίω
κατακάλυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a covering, veil
κατακαλύπτω
κατακάλυψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: covering, concealment
κατακάμπτω
κατάκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very fruitful
 • Forms:
κατακάρπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fruitfully
κατακάρπωσις
κατάκαυμα
κατακαυχάομαι
κατακαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set down, to send down
 • Forms:
κατάκειμαι
κατακενόω
κατακεντέω
κατακλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break, shatter, break off, break down, i.e., divide
 • Forms:
κατάκλειστος
κατακλείω
κατακληροδοτέω
κατακληρονομέω
κατακληρόω
κατακλίνω
κατάκλιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sofa, couch
 • Forms:
κατακλύζω
κατακλυσμός
κατακολουθέω
κατακονδυλίζω
κατακοντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shoot down
 • Forms:
κατακοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cutting back, pruning
 • Forms:
κατάκοπος
κατακόπτω
κατακοσμέω
κατακρατέω
κατακρημνίζω
κατάκριμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: punishment, doom, (the sentence following condemnation)
κατακρίνω
κατάκρισις
κατάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: condemned
κατακροάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to listen attentively (to someone)
κατακροτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to applaud excessively
 • Forms:
κατακρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to knock, pound, hammer
 • Forms:
κατακρύπτω
κατακτάομαι
κατακτείνω
κατακυλίνδω
κατακύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bend down (the head), bow down, stoop down
 • Forms:
κατακυριεύω
καταλαλέω
καταλαλία
κατάλαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: speaking evil of others, slanderous
  • substantive: backbiter, slanderer
 • Forms:
καταλαμβάνω
καταλάμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to shine upon
  • passive: to be illuminated, be bright
 • Forms:
καταλεαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind down
 • Forms:
καταλέγω
καταλείβω
κατάλειμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant, a remainder, i.e., (by implication) a few
 • Forms:
καταλείπω
καταλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to besmear
κατάλειψις
καταλέω
καταλήγω
κατάληψις
καταλιθάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stone (to death)
 • Forms:
καταλιθοβολέω
κατάλιθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: set with precious stones
 • Forms:
καταλιμπάνω
καταλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reconciliation, atonement, exchange (figuratively, adjustment), i.e., restoration to (the divine) favour
 • Forms:
καταλλάσσω
καταλογίζομαι
κατάλοιπος
καταλοχία
καταλοχισμός
κατάλυμα
κατάλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a dissolving, dissolution, abolition, downfall
 • Forms:
καταλύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lodger, stranger
 • Forms:
καταλύω
καταμανθάνω
καταμαρτυρέω
καταμένω
καταμερίζω
καταμερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a division, allotment
καταμεστόω
καταμετρέω
καταμήνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: by the month, monthly (wages, menses)
 • Forms:
καταμηνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to point out, make known, indicate
 • Forms:
καταμίγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to intermingle, mix up, mingle the ingredients
 • Forms:
καταμιμνήσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remind
 • Forms:
καταμόνας
 • Parse: Adverb
 • Meaning: alone; according to sole places, i.e., (adverbially) separately
καταμωκάομαι
κατανάθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a curse, an imprecation
καταναγκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overpower by force, confine
 • Forms:
καταναλίσκω
καταναρκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burden, be burdensome (chargeable); to grow utterly torpid, i.e., (by implication) slothful (figuratively, expensive)
 • Forms:
κατανέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to distribute, allot, assign
  • to plunder, devour
 • Forms:
κατανεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to signal, beckon, nod down (towards), i.e., (by analogy) to make signs to
 • Forms:
κατανίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stand against, set up
 • Forms:
κατανοέω
κατανοήσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: observation: means of observing
 • Forms:
καταντάω
κατάντημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: end, goal
καταντικρύ
καταντλέω
κατάνυξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stupefaction, slumber, a prickling (sensation, as of the limbs asleep), i.e., (by implication) stupor (lethargy)
 • Forms:
κατανύσσω
κατανύττω
κατανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring to a full end
 • Forms:
κατανωτίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to carry on one's back, piggyback
 • Forms:
καταξαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to card, comb well, tear to shreds
 • Forms:
καταξηραίνω
κατάξηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very dry, parched
καταξιοπιστεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be trustworthy, simulate honesty
κατάξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very worthy of
 • Forms:
καταξιόω
καταξύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scrape down
 • Forms:
καταπαίζω
καταπαλαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw (in wrestling), win a victory over, defeat
 • Forms:
καταπάλτης
καταπανουργεύομαι
καταπάσσω
καταπατέω
καταπάτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something trampled under foot
  • trampling, drowning
  • affliction
 • Forms:
καταπάτησις
κατάπαυμα
κατάπαυσις
καταπαύω
καταπειράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make an attempt on
 • Forms:
καταπελματόομαι
καταπενθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mourn for, bewail
 • Forms:
καταπετάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly down
 • Forms:
καταπέτασμα
καταπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to leap down
 • Forms:
καταπήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stick fast, plant
 • Forms:
κατάπικρος
καταπίμπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn to ashes
καταπίνω
καταπίπτω
καταπιστεύω
καταπλάσσω
καταπλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sail toward (a place), arrive by boat, sail down upon a place, i.e., to land at
  • to enlist, enter (a competition)
 • Forms:
καταπληγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a bite down, a terror
κατάπληξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: terror, amazement, consternation
 • Forms:
καταπλήσσω
κατάπλοος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sailing down to land, a putting ashore, putting in
 • Forms:
καταπολεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make war against
  • to war down, i. e. to exhaust by war, subdue completely, reduce
 • Forms:
καταπονέω
κατάπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tired, wearied
 • Forms:
καταποντίζω
καταποντισμός
καταπορεύομαι
καταπραΰνω
καταπρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to saw up
 • Forms:
καταπροδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to betray utterly, leave in the lurch
 • Forms:
καταπρονομεύω
καταπτήσσω
κατάπτωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: downfall
κατάπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fall, collapse, downfall, calamity
 • Forms:
κατάρα
καταράομαι
κατάρασις
καταράσσω
κατάρατος
καταργέω
καταργυρόω
καταριθμέω
καταρομβεύω
καταρράκτης
καταρράττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hail down
 • Forms:
καταρρέω
καταρρήγνυμι
καταρρίπτω
κατάρρυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irrigated, watered
 • Forms:
καταρτίζω
κατάρτισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: perfection, completion, thorough equipment
 • Forms:
καταρτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: equipment, equipping, perfecting, complete furnishing
 • Forms:
κατάρχω
κατασβέννυμι
κατασείω
κατασιωπάω
κατασκάπτω
κατασκεδάζω
κατασκέπτομαι
κατασκευάζω
κατασκεύασμα
κατασκευή
κατασκηνόω
κατασκήνωσις
κατασκιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overshadow, overshade, i.e., cover
 • Forms:
κατάσκιος
κατασκοπεύω
κατασκοπέω
κατάσκοπος
κατασμικρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lessen, abridge, reduce
 • Forms:
κατασοφίζομαι
κατασπαταλάω
κατασπάω
κατασπείρω
κατασπεύδω
κατασπουδάζω
καταστασιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overpower, to form a counter-party in the state
 • Forms:
κατάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: character, state of being, a settling, appointing, appointment, institution
 • Forms:
καταστέλλω
κατάστεμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a condition or state of health
καταστενάζω
καταστέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deck with garlands, crown, wreath
 • Forms:
κατάστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: behaviour, demeanor, a position, condition
 • Forms:
καταστηρίζω
καταστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deportment (as seen by one's clothing)
  • apparel, costume, clothing
 • Forms:
καταστραγγίζω
καταστρατοπεδεύω
καταστρέφω
καταστρηνιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become wanton against, to become voluptuous against
 • Forms:
καταστροφή
καταστρώννυμι
κατασύρω
κατασφάζω
κατασφαλίζομαι
κατασφαλίζω
κατασφάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slay; to kill down, i.e., slaughter
 • Forms:
κατασφραγίζω
κατάσχεσις
κατασχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to split apart, to cleave asunder, to split up
 • Forms:
κατατάσσω
κατατείνω
κατατέμνω
κατατέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to delight greatly
 • Forms:
κατατήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to melt down, melt, dissolve
 • Forms:
κατατίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to lay (down), place
  • active: to replace
  • middle: to grant, do a favour
 • Forms:
κατατίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull to pieces
 • Forms:
κατατιτρώσκω
κατατολμάω
κατατομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concision, mutilation, a cutting down (off)
 • Forms:
κατατοξεύω
κατατρέχω
κατατρίβω
κατατρυφάω
κατατρώγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gnaw in pieces, eat up
 • Forms:
κατατυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hit one's mark, to be successful
 • Forms:
καταυγάζω
καταφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to appear
 • Forms:
καταφερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: descending slope, going down, sloping down
 • Forms:
καταφέρω
καταφεύγω
καταφθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overtake, fall upon unaware
 • Forms:
καταφθείρω
καταφθορά
καταφιλέω
καταφλέγω
καταφλογίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set on fire
 • Forms:
κατάφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fearful, afraid of
 • Forms:
καταφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: conveyance (of material to the sea), bringing down
 • Forms:
καταφράσσω
καταφρονέω
καταφρόνησις
καταφρονητής
καταφυγή
καταφύτευσις
καταφυτεύω
καταχαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rejoice
καταχαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drop down
 • Forms:
καταχαίρω
καταχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sound, ring, clash
καναχέω
καταχθόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: under the earth; subterranean, i.e., infernal (belonging to the world of departed spirits)
 • Forms:
καταχράομαι
καταχράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be sufficient
 • Forms:
κατάχρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: involved in debt
 • Forms:
καταχρίω
καταχρύσεα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gold work
κατάχυμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: soup, broth, sauce
κατάχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pouring on, pouring over
καταχώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overwhelm, cover with a heap
 • Forms:
καταχωρίζω
καταψεύδω
καταψευσμός
καταψηφίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be enrolled
καταψύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cool, cool off, cool down, refresh
 • Forms:
κατεγχειρέω
κατείδωλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of idols, wholly given to idolatry, utterly idolatrous
 • Forms:
κάτειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to come down, get down
κατεῖπον
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st sing & 3rd Plur
 • Meaning: to speak against
 • Forms:
κατείργω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shut up, enclose
κατελεέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have compassion on
 • Forms:
κατεμβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look down upon, despise
 • Forms:
κατέναντι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: before, over against; directly opposite
κατεναντίον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: down against, opposite, over against, before, go to meet
κατεντευκτής
κατενώπιον
 • Parse: PREP
 • Meaning: before (the presence of), in the sight of; directly in front of
κατεξουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exercise authority; to have (wield) full privilege over
 • Forms:
κατεπείγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to press down, depress
 • Forms:
κατεπίθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • very eager, desirous
  • company, companionship
κατεπικύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bow down upon
 • Forms:
κατεργάζομαι
κατεργασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: working up, activation
 • Forms:
κάτεργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: work
 • Forms:
κατέρχομαι
κατεσθίω
κατευθικτέω
κατευθύνω
κατευλογέω
κατευοδόω
κατευφημέω
κατεύχομαι
κατεφίσταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to rise up (against someone)
κατεφίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make insurrection against; to stand over against, i.e., rush upon (assault)
 • Forms:
κατέχω
κατηγορέω
κατηγορία
κατήγορος
κατήγωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: accuser
κατήφεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gloominess, dejection, heaviness, demureness, sadness
 • Forms:
κατηφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: downcast, humiliated, disgraced
 • Forms:
κατηχέω
κατισχύω
κατιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tarnish, rust, corrode
 • Forms:
κατοδυνάω
κατοικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • habitation
  • anniversary festival of a colony
 • Forms:
κατοικέω
κατοίκησις
κατοικητήριον
κατοικία
κατοικίζω
κατοικοδομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to build upon a place; to shut up in a house (Isa. 8:41)
 • Forms:
κάτοικος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabitant
 • Forms:
κατοικτείρω
κατοικτίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have pity (on something)
κατοινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: drunken with wine, addicted to wine
κατοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overcome by wine, be drunk
 • Forms:
κατόπισθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: behind, after, in the rear
κατοπίσω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: backward, behind, hereafter
κατοπτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spy out, investigate
 • Forms:
κατοπτρίζω
κάτοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror
 • Forms:
κατορθόω
κατόρθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: success, prosperity, good order, very worthy deed; something made fully upright, i.e., (figuratively) rectification (esp., good public administration)
 • Forms:
κατόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: establishment, a setting straight: successful accomplishment
 • Forms:
κατορύσσω
κατορχέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to mock, dance in triumph over, treat despitefully
 • Forms:
κατοχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have a female animal covered
  • to breed (an animal), fertilize
 • Forms:
κατόχιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: held in possession, sequestered
 • Forms:
κάτοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: holding down, holding fast, tenacious
 • Forms:
κάτω
 • Parse: Adverb; PREP
 • Meaning: below, underneath, beneath, bottom, down, under; downwards
 • Forms:
κατώδυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in great pain or affliction
 • Forms:
κάτωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from below, up from below
κατώτατα
κατώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lower; inferior (locally, of Hades)
 • Forms:
κατωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lower, below, under (as in two years old and under)


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era