καθ-
left arrow right arrow

καθά
 • Parse: Adverb
 • Meaning: just as, as
καθαγιάζω
καθαίρεσις
καθαιρέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: destroyer
καθαιρέω
καθαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make clean, purge, cleanse
 • Forms:
καθάπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: even as, as well as, exactly as, according as
 • Forms:
καθάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to seize, take hold of, fasten on
 • Forms:
καθαρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pure, clean, free from (impurity)
καθαρίζω
καθαριότης
καθαρισμός
κάθαρμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: offscourings, refuse of a sacrifice, castaway
καθαρός
καθαρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, purification, cleanness
 • Forms:
καθάρσιος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cleansing
 • Forms:
κάθαρσις
καθαρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in purity
καθέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a chair, bench, seat
 • Forms:
καθέζομαι
καθεῖς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one by one, each one
 • Note: sometimes written as two words: καθ᾿ εἷς
 • Forms:
κάθεμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: necklace, collar
καθεξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after, afterward, by (in) order; thereafter, i.e., consecutively; as a noun (by ellipsis of noun) a subsequent person or time
καθεύδω
καθηγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a leader, guide
 • Forms:
καθηγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher, master, guide
 • Forms:
καθηκόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as is fitting
καθήκω
καθηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to penetrate (with a nail), nail on, fasten with nails
 • Forms:
κάθημαι
καθημερινός
καθίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to touch
 • Forms:
κάθιδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweating violently
καθιδρύω
καθιζάνω
καθίζω
καθίημι
καθίπταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to fly down
 • Forms:
κάθισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sitting
 • Forms:
καθίστημι
καθό
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as is fitting, according to that, (inasmuch) as; according to which thing, i.e., precisely as, in proportion as
καθοδηγέω
κάθοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a going down, descent
 • Forms:
καθολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: general, universal, catholic
 • Forms:
καθόλου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • entirely, completely
  • with a negative: at all (as in not at all)
καθομολογέω
καθοπλίζω
καθοράω
καθόρμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a necklace
 • Forms:
καθότι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, to the degree that
  • because, in view of the fact that
καθυβρίζω
καθυμνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing of much
 • Forms:
καθύπερθε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above, above, over
καθυπνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fast asleep, to fall asleep
 • Forms:
καθυστερέω
καθυφαίνω
καθωπλικώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like one dressed in armour
καθώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: according to, according as, even as, how, when; just as, inasmuch as, that
κατά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • With Gen:
   • down from
   • down upon, down over, down into
   • against
  • With Acc:
   • Of motion: downward; on, over, throughout; opposite, over against
   • Distributively: by (e.g., day by day, man by man, city by city)
   • Direction: for (e.g., I am come for the money; I come for the purpose of seeing something)
   • according to
   • Numbers: approximately, about (e.g., about 600 men)
 • Forms:
κατέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hold down, hold, remain, hold (fast), keep (in memory), let, make toward, possess, retain, seize on, stay, take, withhold
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era