καρ-
left arrow right arrow

καραδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eager expectation
καρασιμ
 • Parse: Noun: Acc Plur Neut
 • Meaning: idols
καρδία
καρδιογνώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a heart-knower, which knows the hearts
 • Forms:
καρδιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hearten, encourage
καροῦχα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: carriage
καρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plunge into deep sleep or torpor, stun, stupefy
 • Forms:
καρπάσινος
καρπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to enjoy the fruits of
  • to make fruitful, fertilize
 • Forms:
κάρπιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fruitful, fruit-bearing
 • Forms:
καρπόβρωτός
καρπός
καρποφορέω
καρποφόρος
καρπόω
κάρπωμα
κάρπωσις
καρπωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: reaching to the wrists, a coat with sleeves reaching to the wrists
 • Forms:
κάρταλλος
καρτερέω
καρτερία
καρτερός
καρτεροψυχία
καρτερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mightily, powerfully
καρύα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nut-bearing tree
 • Forms:
καρύϊνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: walnut, almond, of nuts
 • Forms:
καρυίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: almond, walnut
 • Forms:
κάρυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: walnut, almond
 • Forms:
καρυωτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: knobs like walnuts or almonds
 • Forms:
κάρφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: speck, chip, mote, a small dry twig or straw


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era