κυ-
left arrow right arrow

κύαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a ladle, cup
 • Forms:
κύαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bean
 • Forms:
κυβεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gambling, dice-playing
  • craftiness, trickery, fraud, sleight
 • Forms:
κυβερνάω
κυβέρνησις
κυβερνήτης
κύβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dice, block
 • Forms:
κυδοιμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rush tumultuously, spread confusion
 • Forms:
κῦδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: glory, majesty, might
κύησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: conception
 • Forms:
κύθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a pot
 • Forms:
κυθρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jar, pot, vessel
 • Forms:
κυκλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go round about, surround
κυκλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to surround
κυκλόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: around, all around
κύκλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, circle, round about, all around
 • Forms:
κυκλόω
κύκλωμα
κύκνειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a swan
 • Forms:
κύκνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: swan
 • Forms:
κυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw down
 • Forms:
κυλικεῖον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: sideboard, stand for drinking-vessels
κυλίκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small cup
κυλιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wallow, roll about
 • Forms:
κύλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wallowing; a wallow (the effect of rolling), i.e., filth
κυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rolling, wallowing
 • Forms:
κυλίω
κυλλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: crippled, deformed, maimed, rocking about (as one walks)
 • Forms:
κῦμα
κυμαίνω
κυμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a wreath
 • Forms:
κυμβαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the cymbals
 • Forms:
κύμβαλον
κύμινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cummin; dill or fennel
κυνάριον
κυνηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hunt with hounds
 • Forms:
κυνήγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the hunt, chase
 • Forms:
κυνηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hunter with hounds
κυνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dog-like
κυνόμυια
κυοφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pregnant, be fruitful
 • Forms:
κυοφορία
κυπαρίσσινος
κυπάρισσος
κυπρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bloom
 • Forms:
κυπρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a bloom of the olive or vine
κύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bow (at the waist), genuflect, stoop down, bend forward
 • Forms:
κυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to chance upon, encounter
 • Forms:
κυρία
κυριακός
κυριεία
κυριεύω
κύριος
κυριότης
κυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confirm, make authoritative, ratify
  • to conclude, decide in favour of
 • Forms:
κυρτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a hunchback
  • a cage; something curved, rounded, arched
κύτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a hollow (of a shield or ship or container e.g., a vessel, jar, basket)
κύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lower, bow
 • Forms:
κυψέλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: any hollow vessel: a chest, box
 • Forms:
κύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to conceive, become pregnant
 • Forms:
κύων


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era