κλ-
left arrow right arrow

καλέω
κλάδος
κλαίω
κλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breaking, fracture
 • Forms:
κλάσμα
κλαυθμός
κλαυθμών
κλάω
κλεῖθρον
κλείς
κλείω
κλέμμα
κλέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fame, glory, renown
κλέπτης
κλέπτω
κλεψιμαῖος
κληδονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to give a sign or omen, be a diviner
  • Pass.: to receive an omen
 • Forms:
κληδονισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: observation of a sign or omen
 • Forms:
κληδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an omen
 • Forms:
κλῆμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut; Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: branch; a limb or shoot (as if broken off)
 • Forms:
κληματίς
κληροδοσία
κληροδοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to transmit an inheritance, distribute land, settle on the land
 • Forms:
κληρονομέω
κληρονομία
κληρονόμος
κλῆρος
κληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to appoint by lot
  • middle: to obtain by lot, receive
 • Forms:
κληρωτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by lot
κλῆσις
κλητέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be called, named, designated
 • Forms:
κλητός
κλίβανος
κλίμα
κλιμακτήρ
κλῖμαξ
κλινάριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: bed
κλίνη
κλινίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bed, pallet, little couch, stretcher
 • Forms:
κλίνω
κλισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • company, a group of people eating together
  • a party at a meal
  • reclination
 • Forms:
κλίτος
κλοιός
κλοπή
κλοποφορέω
κλύδων
κλυδωνίζομαι
κλώθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to twist by spinning, spin
κλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a twig, spray
 • Forms:
κλῶσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a thread
κλωστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spun
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era