ορ-
left arrow right arrow

ὁραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a boundary
 • Forms:
ὅραμα
ὅρασις
ὁρατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beholder
ὁρατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: observant, able to see
 • Forms:
ὁρατός
ὁράω
ὀργανικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: serving as instruments
 • Forms:
ὄργανον
ὀργή
ὀργίζω
ὀργίλος
ὀργίλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: angrily, prone to anger, irascibly
ὀργυιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fathom, a stretch of the arms (about 1.85 metres)
 • Forms:
ὀρέγω
ὀρεινός
ὄρεξις
ὁρκόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind by an oath, make one swear
ὄρθιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: high
 • Forms:
ὀρθοποδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to walk uprightly, walk straight, act rightly
 • Forms:
ὀρθός
ὀρθοτομέω
ὀρθοτομία
ὀρθόω
ὀρθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rise early, be awake early
 • Forms:
ὀρθρίζω
ὀρθρινός
ὄρθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early in the morning, in the dawn, up at day-break
 • Forms:
ὄρθρος
ὀρθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: correctly, plain, rightly
ὁρίζω
ὅριον
ὁρισμός
ὁρκίζω
ὅρκιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: oath, vow, pledge
ὁρκισμός
ὅρκος
ὁρκωμοσία
ὁρμάω
ὁρμή
ὅρμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: violent rush, struggle, an attack, violence
 • Forms:
ὁρμίσκος
ὅρμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mooring, haven
 • Forms:
ὄρνεον
ὀρνίθιον
ὀρνιθοσκοπέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to observe birds, interpret their flight and cries
 • Forms:
ὄρνιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bird
 • Forms:
ὄρνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a bird, hen
 • Forms:
ὄρνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stir, stir up
ὁροθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boundary, fixed boundary
 • Forms:
ὄρος
ὅρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boundary, limit, appointment
 • Forms:
ὀρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dart, rush forward, charge ahead
ὀροφοιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roam the mountains
ὀροφοίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mountain-roaming
ὄροφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: reeds
 • Forms:
ὀρόφωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roof, ceiling
 • Forms:
ὀρτυγομήτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: quail, a bird which migrates with the quails
 • Forms:
ὄρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pickaxe
 • Forms:
ὀρύσσω
ὀρφανία
ὀρφανός
ὀρχέομαι


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era