δυ-
left arrow right arrow

δύναμαι
δύναμις
δυναμόω
δυναστεία
δυνάστευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: resources, natural resources
 • Forms:
δυναστεύω
δυνάστης
δυνατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be mighty, strong, be efficient
 • Forms:
δυνατός
δυνατῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mightily, strongly
δύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sink, go down, set, go into
 • Forms:
δύο
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc; a numeral
 • Meaning: both, twain, two
 • Forms:
δυσάθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most miserable
 • Forms:
δυσαίακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most mournful, miserable
 • Forms:
δυσάληκτος
δυσβάστακτος
δύσβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: impassable, hard to walk
δυσδιήγητος
δυσεντερία
δυσεντέριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: dysentery
δυσερμήνευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to explain, hard to be uttered, difficult of explanation
δυσημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unlucky day: mishap, misery
 • Forms:
δυσθεράπευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to cure (of false Christians)
δυσκατάπαυστος
δύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: setting (of the sun), west
 • Forms:
δυσκλεής
δυσκολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: discontent, peevishness
 • Forms:
δύσκολος
δυσκόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hardly, with difficulty, impracticably
δύσκωφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stone-deaf
 • Forms:
δυσμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slow to learn, hard to teach
δυσμένεια
δυσμενής
δυσμενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hostile
δυσμή
δυσνοέω
δυσνόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to understand, hard to be understood, difficult of perception
 • Forms:
δυσπέτημα
δυσπολιόρκητος
δυσπρόσιτος
δυσσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: impiety, ungodliness
 • Forms:
δυσσεβέω
δυσσέβημα
δυσσεβής
δυστοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer birth pangs
 • Forms:
δυσφημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slander, defame
 • Forms:
δυσφημία
δύσφημος
δυσφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear with pain, bear ill
δυσφόρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: grievously, painfully
δυσχέρεια
δυσχερής
δύσχρηστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to use, inconvenient, nearly useless
δυσώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ill-smelling
 • Forms:
δυσωδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stench, filth
δύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strip off, shed, remove
  • Of sun & stars: to sink into, set
  • Of clothes: to get into, put on
  • Of sufferings, passions: to enter, come over, come upon
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era