δε-
left arrow right arrow

δάκνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bite, thwart
 • Forms:
δαμάζω
 • Parse: Verb: Pres act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tame, subdue
 • Forms:
δανείζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to lend, to put out money at interest
  • Middle: to borrow, to receive money at interest
  • Passive: to be lent out, esp. of money at interest
 • Forms:
δαπανάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spend, expend, to incur cost
  • to consume, wear out, exhaust, destroy
 • Forms:
δέ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: also, and, but, moreover, now (often unexpressed in English)
δέησις
δεῖ
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Meaning: it is necessary, to be proper, be meet, ought, should
 • Forms:
  • δέῃ | Verb: Pres Impersonal Active Subj 3rd Sing
  • δεῖν | Verb: Pres Impersonal Active Infin
δεῖγμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a specimen, example
δειγματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exhibit, expose, make an example of, disgrace, make a show
 • Forms:
δείδω
δεικνύω
δειλαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a coward, act a coward
 • Forms:
δείλαιος
δειλανδρέω
δείλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: afternoon Also see δειλή | timid, fearful
 • Forms:
δειλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cowardice, timidity, fear
 • Forms:
δειλιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make afraid
 • Forms:
δειλιάω
δειλινός
δειλόομαι
δειλός
δειλόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: fainthearted, afraid in the soul
 • Forms:
δεῖμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear
 • Forms:
δεῖνα
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning: so and so, such a man (used when the person is not specified)
δεινάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in straits
δεινός
δεινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: terribly, fearfully, excessively, grievously, vehemently
δειπνέω
δειπνοκλήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a host
δεῖπνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • main meal (in evening), supper
  • formal dinner, banquet, feast
 • Forms:
δεισιδαιμονέστερος
δεισιδαιμονία
δεισιδαίμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fearing the gods, superstitious
δέκα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: ten
δεκάδαρχος
δεκαδυο
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twelve
δεκαέξ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: sixteen
δεκαμηνιαῖος
δεκάμηνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten month old
 • Forms:
δεκαοκτώ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: eighteen
δεκαπέντε
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: fifteen
δεκάπηχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten cubits (long) (about 4.5 metres)
 • Forms:
δεκαπλασιάζω
δεκαπλασίων
δεκαπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ten times wiser
δεκάς
δεκατέσσαρες
δέκατος
δεκατόω
δεκάχορδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten-stringed
 • Forms:
δεκτός
δελεάζω
δέλτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: writing tablet
 • Forms:
δένδρον
δένδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tree
 • Forms:
δενδροτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut down trees, to deforest, to lay waste a country
 • Forms:
δεξαμενή
δεξιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to approve
 • Forms:
δεξιοβόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: body-guard
 • Note: Found in Acts 23:23, may be misspelling of δεξιολάβος
 • Forms:
δεξιολάβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a body-guard, guardsman, spearman
 • Forms:
δεξιός
δέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to ask, implore, beseech, pray (to), make request, beg, petition
 • Forms:
δέον
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be appropriate, be proper, be meet, ought, should
 • Forms:
  • δέοντα | Verb: Pres Impersonal Active Part Acc Plur Neut
δέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear, dread, awe
 • Forms:
δεπόσιτα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning: deposits
δέρμα
δερμάτινος
δέρρις
δέρω
δεσέρτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deserter, military deserter
δέσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: binding together, setting of stones, tying in bundles
 • Forms:
δεσμεύω
δέσμη
δέσμιος
δεσμόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: band, bond, shackle, chain, string; Also see δεσμόν | a bundle, chains
 • Forms:
δεσμός
δεσμοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jailer, jailer, prison guard, warden, keeper of the prison
 • Forms:
δεσμωτήριον
δεσμώτης
δεσπόζω
δεσποτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rule, dominion, the power of a master or lord
 • Forms:
δεσποτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rule, have dominion, enjoy ownership of
 • Forms:
δεσπότης
δεῦρο
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • of place: come here!, hither
  • of time: until now, hitherto
δεῦτε
 • Parse: Verb: Imperative 2nd Plur
 • Meaning:
  • come here!
  • follow!
δευτεραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secondary, next day
 • Forms:
δευτερεύω
δευτέριον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: second
δευτερολογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to repeat, speak a second time
δευτερονόμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Deuteronomy, law second time, law again, law repeated
 • Forms:
δευτερόπρωτος
δεύτερος
δευτερόω
δευτέρωσις
δέχομαι
δέω
δηλόω
δημιουργέω
διδάσκω
δίδωμι
δικαιόω
δικτυόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be caught in a net
 • Forms:
διψάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thirst for
 • Forms:
διώκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to follow after, pursue, persecute
 • Forms:
δογματίζω
δοκιμάζω
δοξάζω
δοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to think, seem, be accounted, be of reputation, suppose, trow
 • Forms:
δουλεύω
δουλόω
δύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strip off
 • Forms:
δωρέομαι
δωροκοπέω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era