δα-
left arrow right arrow

δαβίρ
 • Parse: Hebrew noun
 • Meaning: inner chamber
δᾳδουχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: torch-bearing
 • Forms:
δαιμονίζομαι
δαιμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ghost-like
δαιμόνιον
δαιμονιώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: demonic, demon-like, devilish
δαίμων
δαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beat (severely)
δάκνω
δάκρυον
δακρύω
δακτυλήθρα
δακτύλιος
δάκτυλος
δαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fire-brand
 • Forms:
δαμάζω
δάμαλις
δανείζω
δάνειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: debt, a loan
δανεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: money-lending
 • Forms:
δανειστής
δάνος
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: dry; money lent
δαπανάω
δαπάνη
δαπάνημα
δασέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thickly, shaggily
δάσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thicket, thick branches, dense foliage, copse
 • Forms:
δασύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hare, rough foot
 • Forms:
δασύς
δαψιλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be anxious, concerned, worried
δαψιλής
δέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flay, scourge, thrash, beat, smite, hit
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era