απ-
left arrow right arrow

ἀπαγγελία
ἀπαγγέλλω
ἀπάγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to strangle, throttle
  • Middle: to hang oneself
 • Forms:
ἀπαγορεύω
ἀπάγχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to hang oneself, strangle oneself (to death)
 • Forms:
ἀπάγω
ἀπαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a leading away
 • Forms:
ἀπαδικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to withhold wrong fully
 • Forms:
ἀπαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without harm, incapable of suffering, unsuffering
 • Forms:
ἀπαιδευσία
ἀπαίδευτος
ἀπαίρω
ἀπαιτέω
ἀπαίτησις
ἀπαλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become callous, languish
  • to become apathetic, be past feeling
 • Forms:
ἀπαλείφω
ἀπαλλάσσω
ἀπαλλοτριόω
ἀπαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation
ἁπαλός
ἁπαλότης
ἁπαλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to soften
 • Forms:
ἀπαμαυρόω
ἀπαμύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ward off
 • Forms:
ἀπαναίνομαι
ἀπαναισχυντέω
ἀπάνθρωπος
ἀπανίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make rise up and depart, send away
 • Forms:
ἀπαντάω
ἀπαντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meeting
 • Forms:
ἀπάντημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a meeting, encounter
ἀπάντησις
ἀπάνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from upon, from above, from the top
ἅπαξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • once, one time
  • once for all
ἀπαράβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not passing away, untransferable, perpetual, unchangeable
  • without a successor
 • Forms:
ἀπαραίτητος
ἀπαραλλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unchanged, unchangeably
ἀπαραπόδιστος
ἀπαρασήμαντος
ἀπαρασκεύαστος
ἀπαρέσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be disagreeable to
 • Forms:
ἀπαριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to count over, reckon up, list
 • Forms:
ἀπαρνέομαι
ἄπαρσις
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: setting out, departure
 • Forms:
ἀπάρτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from now on, from henceforth
ἀπαρτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, certainly
ἀπαρτία
ἀπαρτίζω
ἀπάρτισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: finished work
ἀπαρτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: completion, finishing
 • Forms:
ἀπαρχή
ἀπάρχω
ἅπας
ἀπασπάζομαι
ἀπατάω
ἀπάτη
ἀπάτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: beguiling
 • Forms:
ἀπάτωρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fatherless, without father, without recorded paternity
ἀπαύγασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brightness, effulgence, radiance, reflection
ἀπαυτομολέω
ἀπαφρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cast off like foam
ἀπείθεια
ἀπειθέω
ἀπειθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disobedient, unpersuadable, inflexible
 • Forms:
ἀπεικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to form from a model, to express, copy
 • Forms:
ἀπείκασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: copy, representation
 • Forms:
ἀπειλέω
ἀπειλή
ἄπειμι
ἀπεῖπον
ἀπειράγαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: unacquainted with goodness, foolish
 • Forms:
ἀπείραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: untried, incapable of being tempted, not to be tempted
ἀπείργω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to repel, oppose
 • Forms:
ἄπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inexperienced, unacquainted with, unaccustomed to, unskilful, continent, ignorant
  • boundless, infinite
 • Forms:
ἀπεκαινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear apart (from being whipped)
 • Forms:
ἀπεκδέχομαι
ἀπεκδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to relet, rent again (after cancelling a contract)
 • Forms:
ἀπεκδύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take off, strip off, remove (clothing)
  • to disarm
  • to spoil
 • Forms:
ἀπέκδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: removal, stripping off, putting off, divestment
 • Forms:
ἀπέκτασις
ἀπελαύνω
ἀπελεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: refutation, exposure, discredit, contempt, nought
 • Forms:
ἀπελέγχω
ἀπελέκητος
ἀπελεύθερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: freeman, freedman
ἀπελευθερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to emancipate, free
 • Forms:
ἀπελπίζω
ἀπέναντι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: before, contrary, over against, in the presence of
 • Forms:
ἀπεναντίον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: the opposite
ἀπενεόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to become mute
 • Forms:
ἀπένθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlamented
ἅπερ
ἀπέραντος
ἀπεργάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause, produce
  • to finish off, complete
 • Forms:
ἀπερείδω
ἀπερικάθαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unpurified, impure
ἀπερινόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incomprehensible
 • Forms:
ἀπερίσπαστος
ἀπερισπάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without distraction, undistractedly
ἀπερίτμητος
ἀπέρχομαι
ἀπευθανατίζω
ἀπεχθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hated, incur hatred
 • Forms:
ἀπέχθεια
ἀπεχθής
ἀπεχθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hatefully, hostilely
ἀπέχω
ἀπεωθέω
ἀπηλιώτης
ἀπήμαντος
ἀπηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unfeeling, harsh
 • Forms:
ἄπιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • distant, far away, far off
  • a pear-tree
 • Forms:
ἀπιστέω
ἀπιστία
ἄπιστος
ἄπλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: simple
ἄπλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unapproachable
 • Forms:
ἀπληστεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be insatiable
 • Forms:
ἀπληστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: insatiate desire, greediness
 • Forms:
ἄπληστος
ἁπλόος
ἁπλοσύνη
ἁπλότης
ἁπλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make single, unfold, perfect, spread out
 • Forms:
ἄπλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwashed
 • Forms:
ἁπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • simply, sincerely, openly
  • generously, without reserve, liberally, bountifully
  • briefly
ἄπνοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without breath, lifeless
 • Forms:
ἀπό
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • ἀπό + Gen = from, away from
  • Of Place: ἀφ᾿ ἵππου (from the horse, i.e., on horseback)
  • Of Place: ἀπὸ Σάρδεων (from Sardis)
  • Of Time: ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου (from this time, i.e., ever since)
  • Fig.: καλεῖσθαι ἀπὸ τινος (to be named after someone)
  • By means: by, with (e.g., στράτευμα συλλέγειν ἀπὸ τῶν χρημάτων - to bring a campaign together by need)
  • By cause: for, in consequence of (e.g., ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος - for this enterprise)
 • Forms:
ἀποβαίνω
ἀποβάλλω
ἀποβάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dip quite
 • Forms:
ἀποβιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to force away
 • Forms:
ἀποβλέπω
ἀπόβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything cast away
 • Forms:
ἀπόβλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rejected, cast off, refused
 • Forms:
ἀποβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: casting away, rejection, loss
ἀπογαλακτίζω
ἀπογεύω
ἀπογιγνώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to depart from a judgment, give up a design
 • Note: This is the Attic form for ἀπογινώσκω
ἀπογίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to die, be deceased, be dead, absent, renounced
 • Forms:
ἀπογινώσκω
ἀπογνωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reject, dispossess
 • Forms:
ἀπόγονος
ἀπογραφή
ἀπογράφω
ἀποδείκνυμι
ἀπόδειξις
ἀποδειροτομέω
ἀποδεκατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sell off, sell away
 • Forms:
ἀποδεκατόω
ἀπόδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: accepted, acceptable, agreeable, welcome
 • Forms:
ἀποδεσμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind fast, tie securely
 • Forms:
ἀπόδεσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a chestband, breastband, girdle
ἀποδέχομαι
ἀποδέω
ἀποδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go on a journey to a distant country
  • to visit a foreign land, go (travel) into a far country, journey
  • to be away, absent
 • Forms:
ἀποδημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: absence, journey, a going from home, a leaving
 • Forms:
ἀπόδημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: away on a journey, taking a far journey, a foreign traveller
ἀποδιαστέλλω
ἀποδιδράσκω
ἀποδίδωμι
ἀποδιορίζω
ἀποδιυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strain, filter clear from
ἀποδιυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: filtering, purification
ἀποδιώκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to chase away, pursue
 • Forms:
ἀποδοκιμάζω
ἀπόδομα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: gift, offering
ἀπόδοσις
ἀποδοχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: storehouse
 • Forms:
ἀποδοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: acceptance, approval, acceptation
 • Forms:
ἀποδύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take off
ἀποδύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to lament bitterly
 • Forms:
ἀποθαυμάζω
ἀποθερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut off
 • Forms:
ἀπόθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a removal, getting rid of, laying aside, putting away (off)
ἀποθήκη
ἀποθησαυρίζω
ἀποθλίβω
ἀποθνήσκω
ἀποίητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncreated
ἀποικεσία
ἀποικία
ἀποικίζω
ἀποικισμός
ἀποικνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to arrive, attain, reach
ἀποίχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to send away, move away
 • Forms:
ἀποκαθαίρω
ἀποκαθαρίζω
ἀποκαθίστημι
ἀποκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn off
 • Forms:
ἀποκακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sink under a weight of misery
 • Forms:
ἀποκάλυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a revelation
ἀποκαλύπτω
ἀποκάλυψις
ἀποκαραδοκία
ἀποκαταλλάσσω
ἀποκατάστασις
ἀποκάτημαι
ἀποκατίστημι
ἀποκεῖμαι or ἀπόκειμαι
ἀπόκενος
ἀποκενόω
ἀποκεντέω
ἀποκέντησις
ἀποκεφαλίζω
ἀποκιδαρόω
ἀποκλαίω
ἀπόκλεισμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: guard-house
ἀποκλείω
ἀποκλίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn off
 • Forms:
ἀποκλύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wash away
 • Forms:
ἀποκνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hesitate, have misgivings
ἀποκνίζω
ἀποκομίζω
ἀποκόπτω
ἀποκοσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to restore order by clearing away, clear away
 • Forms:
ἀπόκρημνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: broken, sheer off, precipitous
 • Forms:
ἀπόκριμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a (judicial) decision, official report, sentence
ἀποκρίνομαι
ἀποκρίνω
ἀπόκρισις
ἀποκρυβή
ἀποκρύπτω
ἀποκρυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hiding-place
 • Forms:
ἀπόκρυφος
ἀποκτείνω
ἀποκτέννω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill, put to death, slay
 • Note: Alternate form of ἀποκτείνω
ἀποκυέω
ἀποκυλίω
ἀποκωλύω
ἀποκωφόω
ἀπολακτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kick off, kick up
 • Forms:
ἀπολαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak out freely, blurt out
ἀπολαμβάνω
ἀπόλαυσις
ἀπολαύω
ἀπολέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give up, renounce
  • to pick out from
  • to decline, refuse
 • Forms:
ἀπολείπω
ἀπολείχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lick clean, lick off
 • Forms:
ἀπολεπίζω
ἀπολήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cease from, desist
 • Forms:
ἀπολιθόω
ἀπολιμπάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to leave
 • Note: Alt. form of ἀπολείπω
ἀπόλλυμι
ἀπολογέομαι
ἀπολόγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a plea alleged in defense
 • Forms:
ἀπολογία
ἀπόλοιπος
ἀπολούω
ἀπόλυσις
ἀπολυτρόω
ἀπολύτρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a buying back (of a slave or captive)
  • a release
  • redemption, acquittal
  • the state of being redeemed
  • redeemer
 • Forms:
ἀπολύω
ἀπομαίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to rave, rage to the uttermost
 • Forms:
ἀπομαρτυρέω
ἀπομάσσω
ἀπομάχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight from
 • Forms:
ἀπομέμπτω
ἀπομένω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remain behind
ἀπομερίζω
ἀπομνημονεύω
ἀπόμοιρα
ἀπονέμω
ἀπονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to withdraw, turn away from
ἀπονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wash off
ἀπονίπτω
ἀπονοέομαι
ἀπόνοια
ἄπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without trouble, pain
 • Forms:
ἀποξενόω
ἀποξηραίνω
ἀποξύω
ἀποπαρθενόω
ἀποπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cease from, stop from, hinder from
 • Forms:
ἀποπειράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to try, attempt
 • Forms:
ἀποπεμπτόω
ἀποπέμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to send out
ἀποπηδάω
ἀποπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to squeeze away
 • Forms:
ἀποπίπτω
ἀποπλανάω
ἀποπλάνησις
ἀποπλέω
ἀποπλύνω
ἀποπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Part Ind 1st Sing
 • Meaning: to breathe out
 • Forms:
ἀποπνίγω
ἀποποιέω
ἀποπομπαῖος
ἀποπομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sending away: getting rid
 • Forms:
ἀποπρατίζομαι
ἀποπτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit out
 • Forms:
ἀπόπτωμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • abomination
  • unlucky chance, misfortune
ἀποργίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be angry
 • Forms:
ἀπορέω
ἀπορήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break up
 • Note: Alt spelling: ἀπορρήγνυμι
ἀπορία
ἀπορίπτω
ἀποῤῥέω
ἀπορρήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break up
 • Note: Alt spelling: ἀπορήγνυμι
ἀπερρηγώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: broken
ἀποῤῥήσσω
ἀπόῤῥητος
ἀποῤῥίπτω
ἀπόῤῥοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: effluvia
ἀποῤῥώξ
ἀπορφανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make an orphan of (someone), bereave wholly, to separate, take
 • Forms:
ἀποσάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to unload, unharness
 • Forms:
ἀποσβέννυμι
ἀποσείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shake off
 • Forms:
ἀποσιωπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cease speaking, maintain silence
 • Forms:
ἀποσκαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to jump from, throb, palpitate, writhe, twist, convulse
 • Forms:
ἀποσκεδάζω
ἀποσκευάζω
ἀποσκευή
ἀποσκηνόω
ἀποσκίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shadow, a shading off
ἀποσκληρύνω
ἀποσκοπεύω
ἀποσκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be loyal
  • to look away from (something) to concentrate on (something else)
 • Forms:
ἀποσκορακίζω
ἀποσκορακισμός
ἀποσκυθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strip off the scalp in Scythian fashion
 • Forms:
ἀποσοβέω
ἀπόσπασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something torn off, a piece, rag, shred
  • fragment, segment
  • branch
ἀποσπάω
ἀποστάζω
ἀποσταλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drip, drop
 • Forms:
ἀποστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebellion, abandonment, apostasy, defection, falling away
 • Forms:
ἀποστάσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (writing of) divorcement, divorce certificate, relinquishment
 • Forms:
ἀπόστασις
ἀποστατέω
ἀποστάτης
ἀποστάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebellious
 • Forms:
ἀποστεγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to uncover a roof, unroof
 • Forms:
ἀποστέλλω
ἀποστενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to straiten, block up
 • Forms:
ἀποστερέω
ἀποστέργω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love no more
 • Forms:
ἀποστέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: robbery, fraud
ἀποστερητής
ἀποστιβάζω
ἀποστολή
ἀποστολικός
ἀπόστολος
ἀποστοματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to question closely, interrogate, provoke to speak, dictate, catechize
 • Forms:
ἀποστρεβλόω
ἀποστρέφω
ἀποστροφή
ἀποστυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abhor, hate, detest utterly
 • Forms:
ἀποστύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw up, contract
 • Forms:
ἀποσυνάγω
ἀποσυνάγωγος
ἀποσυνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hold, snare
 • Forms:
ἀποσυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to whistle aloud
 • Forms:
ἀποσύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear away, scrape off
 • Forms:
ἀποσφάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut the throat of
 • Forms:
ἀποσφενδονάω
ἀποσφράγισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impression of a seal
ἀποσχίζω
ἀποτάσσω
ἀποτείνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stretch out, extend
 • Forms:
ἀποτελέω
ἀποτέμνω
ἀποτηγανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat off the gridiron, eat broiled
 • Forms:
ἀποτίθημι
ἀποτίκτω
ἀποτίναγμα
ἀποτινάσσω
ἀποτιννύω
ἀποτίνω
ἀποτολμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be bold, be daring
 • Forms:
ἀποτομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a cutting off
 • Forms:
ἀποτομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: severity, decisiveness, rigor
 • Forms:
ἀπότομος
ἀποτόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: severely, rigorously, abruptly, preemptorily, sharply
ἀποτρέπω
ἀποτρέχω
ἀποτρίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to crush, (e.g., rub grain so hard as to crush each kernel)
  • to wear out, rub out
 • Forms:
ἀποτροπιάζω
ἀποτρυγάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pluck grapes
 • Forms:
ἀποτυγχάνω
ἀποτυμπανίζω
ἀποτυφλόω
ἀποτύφλωσις
ἀπουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: absence
 • Forms:
ἀποφαίνω
ἀποφέρω
ἀποφεύγω
ἀποφθέγγομαι
ἀπόφθεγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a terse pointed saying, an apophthegm
 • Forms:
ἀποφορτίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to unload, unlade, jettison
 • Forms:
ἀποφράσσω
ἀποφυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blow away
 • Forms:
ἀποχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour out, pour off, spill, shed
 • Forms:
ἀπόχρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: using up, consumption
 • Forms:
ἀποχωρέω
ἀποχώρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a going off, retreat
 • Forms:
ἀποχωρίζω
ἀποψύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to breathe out, stop breathing, faint
  • to dry off, cool off
 • Forms:
ἄπρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disabling
 • Forms:
ἀπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsuitable, inappropriate, not fitting, unseemly, unbecoming, indecent, indecorous
 • Forms:
ἀπρονοήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unpremeditatedly
ἀπρόπτωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not precipitate
 • Forms:
ἀπροσδεής
ἀπροσδόκητος
ἀπροσδοκήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unexpectedly
ἀπρόσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inaccessible, unapproachable
 • Forms:
ἀπρόσκοπος
ἀπροσκόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without stumbling, without disturbance, blamelessly
ἀπροσωπολήμπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: impartially
ἀπροσωπόληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not respecting persons; impartial
ἀπροσωπολήπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without respect of persons
ἄπταιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not stumbling, free from falling
 • Forms:
ἀπτόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: undaunted
ἅπτω
ἄπυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: untouched by fire
 • Forms:
ἀπωθέω
ἀπώλεια
ἀπῶρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: canal from (a place)
 • Forms:
ἀπωσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rejection, rebuff
 • Forms:
ἀπωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: further off
ἀφίστημι
ἀφοράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look away from, to consider attentively
 • Forms:
ὅσπερ
 • Parse: Emphatic Relative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: who, which, just who
 • Forms:
  • ἅπερ | Emphatic Rel Pronoun: Acc Plur Neut


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era