αρ-
left arrow right arrow

αἴρω
ἄρα, ἆρα
 • Parse: particle
 • Meaning: haply, (what) manner (of man), no doubt, perhaps, so be, then, therefore, truly, wherefore
 • Forms:
ἀρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: curse, oath, imprecatory prayer
 • Forms:
ἀράομαι
ἀραρότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: compactly, closely, strongly
ἀραφώθ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Meaning: grain
ἀράχνη
ἄραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seamless
ἀργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be idle, to delay, linger, lie idle, be unemployed, do nothing, grow weary
 • Forms:
ἀργία
ἀργός
ἀργύρεος
ἀργυρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of, for, or in money, cash
 • Forms:
ἀργύριον
ἀργυροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to coin money, turn silver to coin
 • Forms:
ἀργυροκόπος
ἀργυρολόγητος
ἄργυρος
ἀργυροχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a melter of silver, a worker in silver
 • Forms:
ἀργύρωμα
ἀργυρώνητος
ἀρδαλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smear
ἄρδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • lifted up, on high
  • utterly, wholly
ἀρέσκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: charm, the character of something pleasing, complaisance, obsequiousness
 • Forms:
ἀρέσκω
ἀρεστός
ἀρεταλογία
ἀρετή
ἀρήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to aid, support, succour
 • Forms:
ἀρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamb, wool
 • Forms:
ἀρθρέμβολον
ἄρθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a joint
 • Forms:
ἀριὴλ
 • Parse: Hebrew noun
 • Meaning:
  • lion-like men (I Chron. 11:22)
  • altar (Ezek. 43:15,16)
  • Ἀριήλ (the mountain of God, i.e., Zion) (II Sam 23; Ezra 8; Isa. 15; 29)
ἀριθμέω
ἀριθμητός
ἀριθμός
ἀρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: locust
 • Forms:
ἀριστάω
ἀριστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: excellence, prowess
 • Forms:
ἀριστερός
ἀριστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be the best
 • Forms:
ἀριστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dine, eat a meal
 • Forms:
ἄριστον
ἄριωθ
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: herbs
ἀρκετός
ἀρκεύθινος
ἄρκευθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: juniper, Juniperus macrocarpa
ἀρκέω
ἄρκος
ἀρκτοῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Arcturus
  • guard
 • Forms:
ἀρκούντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sufficiently, satisfactorily
ἅρμα
ἁρματηλάτης
ἁρμογή
ἁρμόζω
ἁρμονία
ἁρμόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fitting, harmonious
 • Forms:
ἁρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a joint, an articulation
 • Forms:
ἀρνέομαι
ἄρνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: denial
ἀρνίον
ἀρνός
ἀροτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ploughman
 • Forms:
ἀροτρίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plow, plough
ἀροτριάω
ἄροτρον
ἀροτρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plowshare, ploughshare, plow shovel, cultivator shovel
 • Forms:
ἄρουρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plowed field
 • Forms:
ἁρπαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of robbery, plunder, seizure, rape, pillage, extortion, ravening, spoiling
  • what is stolen, plundered
  • greediness, rapacity
 • Forms:
ἅρπαγμα
ἁρπαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plunder, robbery, prize, booty
 • Forms:
ἁρπάζω
ἅρπαξ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: rapacious, ravenous
  • substantive: robber, swindler, rogue
 • Forms:
ἀῤῥαβών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pledge, security deposit, earnest
 • Forms:
ἄῤῥαφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without seam, seamless, of a single piece
 • Note: Alt. spelling ἄραφος
ἀῤῥενωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bravely
ἄῤῥηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unbreakable, indissoluble, indestructible
 • Forms:
ἄῤῥην
ἄῤῥητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsaid, unspeakable, inexpressible, ineffable
 • Forms:
ἄῤῥιζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without roots
ἀῤῥωστέω
ἀῤῥώστημα
ἀῤῥωστία
ἄῤῥωστος
ἀρσενικός
ἀρσενοκοίτης
ἄρσην
ἄρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a burden, portion, raising, lifting, levy, tax
 • Forms:
ἀρτάβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: artabe (a unit of measure about 55 litres)
 • Forms:
ἀρτέμων
ἀρτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pail, an instrument used to carry something
 • Forms:
ἀρτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: artery
ἄρτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, immediately, now, at the present time, from now on
ἀρτιγέννητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: new born, just born, young convert
 • Forms:
ἄρτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fresh, complete, perfect
ἀρτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: right now, just now
ἀρτοκοπικός
ἄρτος
ἀρτύω
ἀρχάγγελος
ἀρχαῖος
ἀρχαιότης
ἀρχέγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: original author, originator, source
ἀρχεῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: official records, original documents, town-hall, magistrate's residence, senate-house
 • Forms:
ἀρχή
ἀρχηγέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a first leader, the founder
 • Forms:
ἀρχῆθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the beginning, from of old, from olden time
ἀρχηγός
ἀρχιδεσμοφύλαξ
ἀρχιδεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief jailer
ἀρχιεράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be high-priest
 • Forms:
ἀρχιερατεύω
ἀρχιερατικός
ἀρχιερεύς
ἀρχιερωσύνη
ἀρχιευνοῦχος
ἀρχιλῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber chieftain
ἀρχιμάγειρος
ἀρχιοινοχοΐα
ἀρχιοινοχόος
ἀρχιπατριώτης
ἀρχιποίμην
ἀρχισιτοποιός
ἀρχιστράτηγος
ἀρχισυνάγωγος
ἀρχισωματοφύλαξ
ἀρχιτεκτονέω
ἀρχιτεκτονία
ἀρχιτέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a chief constructor, contractor, master builder, chief architect, chief-artificer, director of works
 • Forms:
ἀρχιτελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a principle tax-gatherer, chief among the publicans
ἀρχιτρίκλινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head waiter, butler, toastmaster, entertainment director, governor (ruler) of the feast
 • Forms:
ἀρχίφυλος
ἀρχοντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: associate of a ruler, of a ruler
 • Forms:
ἄρχω
ἄρχων
ἄρωμα


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era