ασ-
left arrow right arrow

ὅς
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: who, which, that
 • Forms:
  • ἃς | Relative Pronoun: Acc Plur Fem
ᾄδω
ἀσάλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unshaken, which cannot be moved, unmovable
 • Forms:
ἄσβεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inextinguishable, not extinguished, not to be quenched, unquenchable, perpetual
 • Forms:
ἀσβόλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soot, smoky black
 • Forms:
ἀσέβεια
ἀσεβέω
ἀσέβημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impious or profane act sacrilege
 • Forms:
ἀσεβής
ἀσέλγεια
ἄσημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unmarked, without mark
  • unintelligible
  • obscure, insignificant
  • Of metal: bullion, plate
 • Forms:
ἄσηπτος
ἀσηρωθ
 • Parse: Noun: Dat Sing
 • Meaning: Aseroth
ἀσθένεια
ἀσθενέω
ἀσθένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • weakness, ailment
  • weakness of conscience
 • Forms:
ἀσθενής
ἀσθενόψυχος
ἄσθμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: short-drawn breath, panting
ἀσθμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pant, gasp
 • Forms:
ἀσίδα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stork
ἀσίδηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not of iron, non-ferrous
 • Forms:
ἀσινής
ἀσιτέω
ἀσιτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without food
ἀσιτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fasting, abstinence, lack of appetite
 • Forms:
ἄσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without eating, fasting, without food
 • Forms:
ἀσκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to practice, engage in, elaborate, train, exercise, work out
  • to work skillfully
 • Forms:
ἄσκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exercise, practice, training
 • Forms:
ἀσκητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who practises any art
 • Forms:
ἀσκοπυτίνη
ἀσκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leather bag or bottle, a skin or hide made into a bag, esp. wineskin
 • Forms:
ἄσκυλτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not tortured, untroubled, undisturbed, unmoved
ᾆσμα
ἀσμενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be well-pleased
ἄσμενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glad
 • Forms:
ἀσμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gladly, with pleasure
ἄσοφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwise, foolish
 • Forms:
ἀσπάζομαι
ἀσπάλαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: aspalathus, spinous shrub
ἀσπάλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blind-rat, Spalax typhlus
ἀσπασμός
ἀσπιδίσκη
ἄσπιλος
ἀσπίς
ἄσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless
ἄσπονδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irreconcilable, without libation, truceless, implacable, truce-breaker
 • Forms:
ἀσσάλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neuter
 • Meaning: basket
ἀσσάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an assarius, small copper coin worth one-sixteenth of a denarius, thus purchasing power of about $5.00 (in 2012)
 • Forms:
ἆσσον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearer
ἀσταθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsteady, unstable
 • Forms:
ἀστατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be homeless, have no certain dwelling-place
 • Forms:
ἄστατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsteady, unstable, unweighed
ἄστεγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unguarded
  • homeless, without roof, houseless
 • Forms:
ἀστεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beautiful, well-formed
  • acceptable, well-pleasing
  • urbane, of the town, a town person
 • Forms:
ἀστείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: honestly
ἄστεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: insufferable
ἀστήρ
ἀστήρικτος
ἀστομάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not easily angered
ἄστοργος
ἀστοχέω
ἀστράγαλος
ἀστραπή
ἀστράπτω
ἀστρολόγος
ἄστρον
ἀστυγείτων
ἀσυγκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of sharing, without community spirit
ἀσύγκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incomparable
ἀσυλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inviolability
 • Forms:
ἄσυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: safe from violence, inviolate
 • Forms:
ἀσύμφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inconvenient, inexpedient, useless, harmful
 • Forms:
ἀσύμφωνος
ἀσύνετος
ἀσυνθεσία
ἀσυνθετέω
ἀσύνθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: faithless, uncompounded, not agreed, treacherous to compacts, covenant-breaker
 • Forms:
ἀσυρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lewd, filthy
 • Forms:
ἀσφάλεια
ἀσφαλής
ἀσφαλίζω
ἀσφαλτόπισσα
ἄσφαλτος
ἀσφαλτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smear with pitch
 • Forms:
ἀσφαλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: securely, assuredly, safely
ἀσχημονέω
ἀσχημοσύνη
ἀσχήμων
ἀσχολέω
ἀσχολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of leisure
 • Forms:
ἀσώματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bodiless
ἀσωτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: debauchery, dissipation, profligacy, incorrigibility, unsavedness
 • Forms:
ἀσώτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dissolutely, riotous


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era