αφ-
left arrow right arrow

ἀπελπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to despair, give up hope, hope for again, fully expect
 • Forms:
ἀφαγνίζω
ἁφαι- | See ἁφαι- under ἁφή
ἀφαίρεμα
ἀφαίρεσις
ἀφαιρέω
ἀφάλλομαι
ἀφανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: invisible, unseen, non-apparent, something not manifest
 • Forms:
ἀφανίζω
ἀφανισμός
ἄφαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: non-manifested, disappeared, invisible, vanished out of sight
ἀφάπτω
ἀφασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: speechlessness
 • Forms:
ἀφε- | See ἀφε- under ἀφίημι
ἀφεγγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without light
 • Forms:
ἄφεδρος
ἀφεδρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a latrine, toilet, place for sitting alone
 • Forms:
ἀφειδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harsh treatment, neglect, unsparing treatment
 • Forms:
ἀφειδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unsparingly
ἀφειλ- | See ἀφειλ- under ἀφαιρέω
ἀφελ- | See ἀφελ- under ἀφαιρέω
ἀφελότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: simplicity, smoothness, singleness
 • Forms:
ἀφελπίζω
ἄφεμα
 • Parse: Noun: Noun Plur Neut
 • Meaning: something let go: remission of tribute or taxation
 • Forms:
ἀφεξ- | See ἀφεξ- under ἀπέχω
ἄφεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • release (from captivity)
  • pardon, cancellation of an obligation, punishment, or guilt
  • forgiveness, remission
 • Forms:
ἀφεστ- | See ἀφεστ- under ἀφίστημι
ἀφεύκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fixedly
ἀφη- | See ἀφη- under ἀφίημι
ἁφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an infection
  • Plur. stripes, strokes
  • a joint, ligament
  • a lighting, kindling
 • Note: also see ἀφῇ to forgive
 • Forms:
ἀφηγέομαι
ἀφήγημα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning: a tale, narrative
 • Forms:
ἀφηγουμ- | See ἀφηγουμ- under ἀφηγέομαι
ἀφήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go away
 • Forms:
ἀφηλ- | See ἀφηλ- under ἀφάλλομαι
ἀφηπ- | See ἀφηπ- under ἀφάπτω
ἀφηρ- | See ἀφηρ- under ἀφαιρέω
ἁφθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be diseased
ἀφθαρσία
ἄφθαρτος
ἀφθησ- | See ἀφθησ- under ἁφθάνω
ἁφθήσεται | See ἁφθήσεται under ἅπτω
ἀφθονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from envy
 • Forms:
ἄφθονος
ἀφθόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ungrudgingly
ἀφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incorruption, incorruptness
 • Forms:
ἄφθορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incorrupt, without corruption
 • Forms:
ἀφιερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify, consecrate, hallow
 • Forms:
ἀφίημι
ἀφικνέομαι
ἀφιλάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hostile to virtue, not loving good, despiser of those that are good
 • Forms:
ἀφιλάργυρος
ἀφιλοξενία
ἄφιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an arrival
  • New Test.: departure, departing
 • Forms:
ἀφίστημι
ἄφνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly, immediately, at once, unaware, unexpectedly
ἀφιδ- | See ἀφιδ- under ἀφοράω
ἀφοβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fearlessness, lack of reverence
 • Forms:
ἄφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fearless
 • Forms:
ἀφόβως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • fearlessly, without fear
  • without reverence, shamelessly
ἀφόδευμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: excrement
ἀφόδευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the voiding of excrement, a bowel movement
  • anus
 • Forms:
ἀφοδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have a bowel movement, go to stool, discharge excrement
 • Forms:
ἄφοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a going away, departure
 • Forms:
ἀφόμοιος
ἀφομοιόω
ἀφοράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look away from, to consider attentively
 • Forms:
ἀφόρητος
ἀφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a not bearing, barrenness
 • Forms:
ἀφορίζω
ἀφόρισμα
ἀφορισμός
ἀφορμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to return, start back again, start
 • Forms:
ἀφορμή
ἀφορολόγητος
ἀφοσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to purify from guilt
  • Mid.: to purify oneself from sin; release oneself from obligation, exonerate
 • Forms:
ἀφρα
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: Aphra
ἄφραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: too wonderful for words
 • Forms:
ἀφρίζω
ἀφρο- | See ἀφρο- under ἄφρων
ἀφρονεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to become foolish
 • Forms:
ἄφροντις
 • Parse: Noun: nom Sing Fem
 • Meaning: free from care, careless
ἀφροντιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be careless, be unconcerned, be heedless
 • Forms:
ἀφρόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: foolishly, unwisely
ἀφρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: froth, foaming, slaver
 • Forms:
ἀφροσύνη
ἀφρονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be foolish, act foolishly, be silly, play the fool
 • Forms:
ἄφρων
ἀφύλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unguarded, unwatched, without guarding
 • Forms:
ἀφυλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unguardedly, unwatchedly
ἀφυπνόω
ἀφύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw (liquid from a large vessel with a smaller one), (e.g., to fill a cup by dipping it into a bucket of water)
 • Forms:
ἀφυστερέω
ἀφφουσώθ
 • Parse: From Hebrew: החפשית
 • Meaning: separate
ἀφφώ
 • Parse: interjection
 • Meaning: now
ἀφω- | See ἀφω- under ἀφίημι
ἀφωδ- | See ἀφωδ- under ἀφοδεύω
ἀφωμοιω- | See ἀφωμοιω- under ἀφομοιόω
ἄφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • silent, dumb, mute
  • incapable of speech
  • non-verbal communication
 • Forms:
ἀφωρι- | See ἀφωρι- under ἀφορίζω
ἀφωρμ- | See ἀφωρμ- under ἀφορμάω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era