αυ-
left arrow right arrow

αὖ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: again
αὐγάζω
αὔγασμα
αὐγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dawn, daybreak, beam, gleam, glow, ray of light, radiance
 • Forms:
αὔγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine
 • Forms:
αὐθάδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stubbornness, self-will, willfulness, arrogance, contumacy, presumption
αὐθάδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: selfish, self-willed, self-pleasing, arrogant
 • Forms:
αὐθαίρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-chosen, voluntary, of own accord, willing of self
 • Forms:
αὐθαιρέτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: voluntarily
αὐθεντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to domineer, act of oneself, dominate, usurp authority over
 • Forms:
αὐθέντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: master, autocrat, murderer
 • Forms:
αὐθεντία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: absolute sway, authority
 • Forms:
αὐθεντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: original
 • Forms:
αὐθεντικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with perfect clarity
αὐθημερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ephemeral, day-time, part-time
 • Forms:
αὐθημερόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: made or done on the very day
αὖθις
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • back, back again
  • moreover, in turn, on the other hand
αὐθωρί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in that very hour, immediately
αὐλαία
αὖλαξ
αὐλάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of the court, mayor of the palace
 • Forms:
αὐλαρχία
αὐλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the flute, pipe
 • Forms:
αὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • courtyard, court-enclosure, court, court yard
  • farm, farm-yard, sheepfold, farm house
  • temple court, outer court of temple
  • palace court
 • Forms:
αὐλητής
αὐλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flute-girl
  • plural: immoral women
αὐλίζω
αὐλός
αὐλών
αὐξάνω
αὔξησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: growth, increase
 • Forms:
αὔρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breeze
 • Forms:
αὔριον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: tomorrow, next day, fresh, soon, in a short time
αὐστηρία
αὐστηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harsh, rough, severe, bitter, austere, exacting
 • Forms:
αὐτάρκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sufficiency, competence
  • self-satisfaction, contentedness, contentment, self-sufficiency
 • Forms:
αὐταρκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to supply with necessaries
 • Forms:
αὐτάρκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-complacent, content, self-sufficient, contented, sufficient in oneself, having enough, independent
 • Forms:
αὐτεπαινετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: praising oneself
 • Note: found only in I Clement 30:6
 • Forms:
αὐτήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who has heard, ear-witness
 • Forms:
αὐτίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: forthwith, straightway
αὐτοδέσποτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: at one's own will, free
αὐτόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the very spot
αὐτόθι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on the spot, here, in this place
αὐτοκατάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-condemned, condemned of self
αὐτοκράτωρ
αὐτολεξεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: expressly, in the very words
αὐτόματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-moving, moving of oneself, self-moved, spontaneous, lit.: automatic, of own accord, of self
 • Forms:
αὐτομολέω
αὐτόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eyewitness
 • Forms:
αὐτόπτης
αὐτός
 • Parse: Personal pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • As a personal pronoun: he, she, it
  • Nominative in Attributive position (i.e., immediately after article): same
   (e.g., ὁ αὐτὸς ἀπόστολος = the same apostle)
  • Nominative in Predicate position: himself, herself, itself
   (e.g., αὐτὸς ὁ ἀπόστολος = the apostle himself)
 • Forms:
οὗτος
αὐτοσχεδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: haphazardly
αὐτοσώρας
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at the same time, coincidentally
αὐτοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in the very place, here, there, in this place, in that place
αὐτόφωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-detected, caught in the very act (of theft)
 • Forms:
αὐτόχειρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-handed, one's own hand, doing personally
 • Forms:
αὐτόχθων
αὐχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to boast, plume oneself
 • Forms:
αὐχήν
αὐχμηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dark, dry, dirty, obscure
 • Forms:
αὐχμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: drought, dearth
 • Forms:
αὐχμώδης


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era