ον-
left arrow right arrow

εἰμί
 • Parse: Verb: Pres Ind 1st Sing
 • Meaning: to be
 • Forms:
  • ὄν | Verb: Pres Part Nom Sing Neut
  • ὄντα
   • Verb: Pres Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Part Acc Sing Masc
  • ὄντας | Verb: Pres Part Acc Plur Masc
  • ὄντες | Verb: Pres Part Nom Plur Masc
  • ὄντι | Verb: Pres Part Dat Sing Masc
  • ὄντος | Verb: Pres part Gen Sing Masc/Neut
  • ὄντων | Verb: Pres part Gen Plur Masc/Neut
ὄναγρος
ὄναρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dream
ὀνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young donkey, ass, little donkey
ὀνειδίζω
ὀνείδισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: insult, reproach, blame
ὀνειδισμός
ὄνειδος
ὄνειρος
ὄνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: benefit, luck, prosperity
 • Forms:
ὀνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a donkey, a large item moved only by a donkey, millstone
ὀνίνημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have joy, benefit, help
 • Forms:
ὀνοκένταυρος
ὄνομα
ὀνομάζω
ὀνομασία
ὀνομαστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by name
ὀνομαστός
ὀνοματογραφία
ὄνος
ὄντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: really, certainly, clean, indeed, of a truth, verily
ὄνυξ
ὀνυχίζω
ὀνύχιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small claw; an onyx
ὀνυχιστήρ
ὅς
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: who, which, that
 • Forms:
  • ὅν | Relative pronoun: Acc Sing Masc
ὅσπερ
 • Parse: Pronoun: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: whomsoever
ὅστις


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era