οι-
left arrow right arrow

εἴδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to know (having seen something or someone)
  • to be closely acquainted with
  • to understand how
  • to do (something) because of one's understanding (e.g., Matt. 27:65)
  • to recognize, experience, come to know, understand
 • Forms:
 • Parse: Article Nom Sing Masc
 • Meaning: the, this, that
 • Forms:
  • οἱ | Article: Nom Plur Masc
ὅδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Nom Sing Masc
 • Meaning: this
 • Forms:
  • οἵδε | Demonstrative pronoun Nom Plur Masc
ὅς
 • Parse: Relative pronoun Nom Sing Masc; Relative pronoun Nom Sing Neut
 • Meaning: who, which
 • Forms:
  • οἵ | Relative pronoun: Nom Plur Masc
  • οἷς | Relative pronoun: Dat Plur Masc/Neut
οἰακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to steer, guide, manage
 • Forms:
οἴαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the handle of the rudder, the tiller
 • Forms:
οἰκεῖος
οἰκειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: kindred, relationship
 • Forms:
οἰκειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make one's own
  • Pass.: to be made friendly
 • Forms:
οἰκετεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: household slave
 • Forms:
οἰκέτης
οἰκετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for the menials or household
 • Forms:
οἰκέτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the mistress of the house
 • Forms:
οἰκέω
οἴκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • apartment, condominium, dwelling place, a tenement
  • jail, jail cell, prison
 • Forms:
οἴκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: house, dwelling, the act of dwelling, habitation
 • Forms:
οἰκητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a residence, habitation, dwelling, house
 • Forms:
οἰκητός
οἰκήτωρ
οἰκία
οἰκιακός
οἰκίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a chamber, bedroom
 • Forms:
οἰκίζω
οἰκογενής
οἰκοδεσποτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep house, manage one's household, be head of a family or house, guide the house
 • Forms:
οἰκοδεσπότης
οἰκοδομέω
οἰκοδομή
οἰκοδομητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: built, constructed
οἰκοδομία
οἰκοδόμος
οἰκονομέω
οἰκονομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • management of a household, direction, office, administration (of a house), management, dispensation, stewardship
  • arrangement, order, plan
  • training
 • Forms:
οἰκονόμος
οἰκόπεδον
οἶκος
οἰκουμένη
οἰκουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep house, fulfill one's household duties
 • Forms:
οἰκουρός
οἰκοφθόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: destroying houses, destroying households
  • adjectival: destroying families
  • substantive: temple-destroyer
 • Forms:
οἰκτείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to exercise pity, have compassion on
 • Forms:
οἰκτίρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: compassion
οἰκτιρμός
οἰκτίρμων
οἰκτίρω
οἴκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most pitiable, lamentable
 • Forms:
οἶκτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pity, compassion
 • Forms:
οἰκτρός
οἴμμοι
 • Parse: exclamation
 • Meaning: woe is me!, ah me!
 • Forms:
οἰμωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cry of grief, lamentation
 • Forms:
οἰμώζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cry out in grief
 • Forms:
οἰνόμελι
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: wine mixed with honey, mead
 • Forms:
οἰνοποτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink wine
 • Forms:
οἰνοπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wine-drinker, drunkard, winebibber, "wino"
οἶνος
οἰνοφλυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be drunken, be drunk, be inebriated with wine, be intoxicated
 • Forms:
οἰνοφλυγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: drunkenness, excess of wine, inebriation by wine, intoxication
 • Forms:
οἰνοχοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be cup-bearer, pour wine
 • Forms:
οἰνοχόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a dipper, a can for ladling wine
 • Forms:
οἰνοχόος
οἴομαι
οἱονεί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: as if
οἷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: so (as), such as, what (manner of), which, of what sort
 • Forms:
οἵπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: whither
ὄις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sheep, ram, ewe
 • Forms:
οἰστρηλασία
οἶστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the gadfly, breese (insect which infests cattle)
 • Forms:
οἰφί
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an ephah (a volume measure of 22 litres)
οἴχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to set out, go, depart
 • Forms:
οἰωνίζομαι
οἰώνισμα
οἰωνισμός
οἰωνόβρωτος
οἰωνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bird, large bird, bird of prey
  • an omen (taken from a bird or its entrails)
 • Forms:
οἰωνοσκόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: soothsayer, augur, bird watcher, reader of omens
ὅστις
 • Parse: Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: any one who (whoever), anything which (whichever)
 • Forms:
φέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear, bring (forth), carry, come, let her drive, be driven, endure, go on, lay, lead, move, reach, rushing, uphold
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era