βρ-
left arrow right arrow

βιβρώσκω
βραβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prize, award
βραβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to award (prizes in contests), arbitrate, referee, govern, rule, decide
 • Forms:
βραγχιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hoarse
βραδέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: slowly, dully
βραδύγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slow of tongue
βραδύνω
βραδυπλοέω
βραδύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of the mind: slow, dull, sluggish
  • Of time: tardy, late
 • Forms:
βραδύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slowness, tardiness, slackness
 • Forms:
βραχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shortly, soon
βραχίων
βραχύς
βραχυτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ending shortly, brief
 • Forms:
βρέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • unborn child, embryo
  • babe, infant, young child
 • Forms:
βρέχω
βρίθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be heavy, weighed down
 • Forms:
βριμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be indignant
βρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • roar, crackling, (any loud noise)
  • foul stench
 • Forms:
βροντάω
βροντή
βροτός
βροῦχος
βροχή
βρόχος
βρυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a grinding, grating, gnashing (of the teeth)
  • a roaring
 • Forms:
βρύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gnash, grind (teeth), to grate the teeth
 • Forms:
βρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour forth, gush, swell out, send forth
 • Forms:
βρῶμα
βρώσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: edible, food, meat
 • Forms:
βρῶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of eating
  • corrosion
  • what is eaten: e.g., food
 • Forms:
βρωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be eaten, edible, ready for eating
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era