υπ-
left arrow right arrow

ὑπό
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • +Gen: by (agency)
  • +Acc: under
 • Forms:
ὑπαγορεύω
ὑπάγω
ὕπαιθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: in the open air (e.g., on the roof), the field, the open country
 • Forms:
ὑπακοή
ὑπακούω
ὑπαλείφω
ὕπανδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: a married woman, who has a husband, subject to a man
 • Forms:
ὑπαντάω
ὑπάντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an encounter, meeting
 • Forms:
ὕπαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reality
ὕπαρξις
ὑπάρχω
ὑπασπιστής
ὕπατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: highest, supremest, most high
 • Forms:
ὑπείκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to yield, surrender, submit oneself, retire, withdraw from
 • Forms:
ὑπεκκαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fold over, uncover below
 • Forms:
ὑπεκρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flow out under
 • Forms:
ὑπεναντίος
ὑπεξαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put aside, except, exclude
  • to remove
 • Forms:
ὑπεξέρχομαι
ὑπέρ
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • +Gen.: in behalf of, instead of
  • +Acc.: over, above, beyond
ὑπεραγάλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to rejoice, exult greatly
 • Forms:
ὑπεράγαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: over much, above measure
ὑπεραγαπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love (someone) dearly
 • Forms:
ὑπεραγόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly
ὑπεράγω
ὑπεραινετός
ὑπεραίρω
ὑπέρακμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: beyond the prime of youth, past the flower of (her) age, past the bloom of youth
ὑπεραλόω
ὑπεράνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: above, upward, far above, over
ὑπεράνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above
ὑπέραρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exaltation
 • Forms:
ὑπερασπίζω
ὑπερασπισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a covering with a shield, protection
 • Forms:
ὑπερασπιστής
ὑπερασπίστρια
 • Parse: Noun: Voc sing Fem
 • Meaning: defender
ὑπεραυξάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to increase above normal degree, grow exceedingly
 • Forms:
ὑπεραφανέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to act arrogantly, behave insolently
 • Forms:
ὑπερβαίνω
ὑπερβαλλόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: excessively, beyond measure
ὑπερβάλλω
ὑπερβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abundance, excess, (far more) exceeding, excellency, more excellent, beyond (out of) measure
 • Forms:
ὑπερδοξάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: glory, exceedingly, break out in rapturous praise
ὑπερδυναμόω
ὑπερείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to support, prop up, put under as a support, set up
  • to overlook, wink at, not punish
 • Forms:
ὑπερέκεινα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: beyond, still farther
ὑπερεκπερισσοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly, super-abundantly
ὑπερεκπερισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: beyond all measure, most highly
ὑπερεκτείνω
ὑπερεκχέω
ὑπερεκχύνω
ὑπερένδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: exceedingly glorious
ὑπερεντυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plead, intercede, make intercession for
 • Forms:
ὑπερεπαινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to praise highly
 • Forms:
ὑπερευφραίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to rejoice exceedingly
ὑπερευχαριστέω
ὑπερέχω
ὑπερηφανεύω
ὑπερηφανέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be proud, haughty
  • to treat arrogantly, treat distainfully, despise
 • Forms:
ὑπερηφανία
ὑπερήφανος
ὑπερηφάνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: proudly, haughtily
ὑπέρθυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lintel
ὑπερισχύω
ὑπερκεράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mix thoroughly
 • Forms:
ὑπερκεράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to outflank
 • Forms:
ὑπερκρατέω
ὑπέρλαμπρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: exceedingly bright
ὑπερλίαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly, highest degree, preeminently, especially
ὑπερμαχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight for
 • Forms:
ὑπέρμαχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a champion, defender
 • Forms:
ὑπερμεγέθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: massive size, exceedingly difficult
 • Forms:
ὑπερμήκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: very long, very tall
 • Forms:
ὑπερνικάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to vanquish beyond, more than conquer
 • Forms:
ὑπέρογκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bulging over, swollen
  • insolent, haughty, bombastic
  • immoderate, excessive
 • Forms:
ὑπεροράω
ὑπερόρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: overlooking, disdaining, disregarding
 • Forms:
ὕπερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pestle to bray and pound with
 • Forms:
ὑπεροχή
ὑπερόψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: taking no notice
 • Forms:
ὑπερπερισσεύω
ὑπερπερισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: super-abundantly, beyond measure
ὑπερπλεονάζω
ὑπορράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stitch underneath
 • Forms:
ὑπερρίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw (an arm) over (a cross-bar)
 • Forms:
ὑπερσπουδάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take great pains, be very eager
 • Forms:
ὑπέρτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uppermost, loftiest, supreme
ὑπερτήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to waste slowly away, melt away
 • Forms:
ὑπερτίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set over
  • Mid.: to set aside, do away with
 • Forms:
ὑπερτιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to honour exceedingly
 • Forms:
ὑπερυμνητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: highly extolled
ὑπερυψόω
ὑπερφερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: preeminent, excellent
ὑπερφέρω
ὑπερφόβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: very fearful, timid
 • Forms:
ὑπερφρονέω
ὑπερφωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to outbawl, out shout; to speak exceedingly well
 • Forms:
ὑπερχαρής
ὑπερχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to overflow
 • Forms:
ὑπέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to go under, enter
 • Forms:
ὑπερῷον
ὑπερῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: upstairs, in upper room
ὑπεύθυνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: liable, accountable, amenable
 • Forms:
ὑπευλαβέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be somewhat afraid
 • Forms:
ὑπέχω
ὑπήκοος
ὑπηρεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • service, ministry
  • the body of rowers and sailors, the ship's crew
 • Forms:
ὑπηρετέω
ὑπηρέτης
ὑπισχνέομαι
ὕπνος
ὑπνόω
ὑπνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adj.: sleepy, drowsy
  • substantive.: a sluggard
ὑποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suborn, introduce by collusion or stealth, instigate secretly
 • Forms:
ὑποβλέπω
ὑπόγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: underground, under the earth, subterraneous
 • Forms:
ὑπογραμμός
ὑπογράφω
ὑπόγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: approaching
 • Forms:
ὑποδεής
ὑπόδειγμα
ὑποδείκνυμι
ὑποδέχομαι
ὑποδέω
ὑπόδημα
ὑπόδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: under judgment, guilty, under sentence, condemned, accountable, answerable
ὑπόδουλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: enslaved, subjected as a slave
 • Forms:
ὑποδύομαι
ὑποδύτης
ὑποδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put on underneath
 • Forms:
ὑποζύγιον
ὑποζώννυμι
ὑπόθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: base
 • Forms:
ὑπόθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: something placed under, a foundation, hypothesis, supposition
 • Forms:
ὑποκαίω
ὑποκάτω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: under, beneath, below
ὑποκάτωθεν
 • Parse: prep
 • Meaning: from below, underneath
ὑπόκειμαι
ὑποκρίνω
ὑπόκρισις
ὑποκριτής
ὑπολαμβάνω
ὑπολαμπάς
ὑπόλειμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant
ὑπολείπω
ὑπόλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a taking up
ὑπολήνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wine-vat, the trough under a press to receive the juice of crushed grapes or olives
 • Forms:
ὑπολιμπάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to leave (something) behind (for someone)
 • Forms:
ὑπόλοιπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: left behind, staying behind
 • Forms:
ὑπόλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: relaxing underneath
ὑπολύω
ὑπομάσθιος
ὑπομειδιάω
ὑπομένω
ὑπομιμνήσκω, ὑπομιμνῄσκω
ὑπόμνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a remembrance, memorial
 • Forms:
ὑπομνηματίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to note down for remembrance, make a memorandum of
 • Forms:
ὑπομνηματισμός
ὑπομνηματογράφος
ὑπόμνησις
ὑπομονή
ὑπομονητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj.: patient, enduring
  • Substantive: patience, endurance
 • Forms:
ὑπονοέω
ὑπονόημα
ὑπονοθεύω
ὑπόνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suspicion, conjecture
 • Forms:
ὑπονύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to prick
 • Forms:
ὑποπίπτω
ὑποπλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sail under the lee of (an island)
 • Forms:
ὑποπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to breathe gently, blow softly, breeze
 • Forms:
ὑποπόδιον
ὑποπτεύω
ὕποπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: looked at from beneath, viewed from below
 • Forms:
ὑποπυρρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be red coloured
 • Forms:
ὑπορθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to support (someone)
ὑποσημαίνω
ὑποσκελίζω
ὑποσκέλισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stumble, overthrow, a fall created by tripping
 • Forms:
ὑπόστασις
ὑποστέλλω
ὑπόστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sediment
  • something underneath that supports, a support
  • a station of soldiers, camp
 • Forms:
ὑποστήριγμα
ὑποστηρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to support, sustain, brace, shore up
 • Forms:
ὑποστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shrinkage, timidity
 • Forms:
ὑποστρέφω
ὑποστρώννυμι
ὑποσχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to trip up
 • Forms:
ὑπόσχεσις
ὑποταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: subjection, subordination, obedience
 • Forms:
ὑποτάσσω
ὑποτεταγμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: submissively, obediently
ὑποτίθημι
ὑποτιτθίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: suckling
 • Forms:
ὑποτρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run under, to sail past
 • Forms:
ὑποτύπωσις
ὑπουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be helpful, assist
 • Forms:
ὑπουργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • assisting
  • Subst. assistant
  • rendering service, serviceable, promoting, conducive to
 • Forms:
ὑποφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring into view from under
 • Forms:
ὑπόφαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a light showing through a small hole: a narrow opening; a peep hole
 • Forms:
ὑποφέρω
ὑπόφρικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: shuddering a little
 • Forms:
ὑποχείριος
ὑποχθόνιος
ὑποχόνδριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: under a rib; hypochondrion
 • Forms:
ὑπόχρεως
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indebted, in debt
 • Forms:
ὑποχύτηρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: vessel to pour oil into a lamp
 • Forms:
ὑποχωρέω
ὑποψία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suspicion, jealousy
 • Forms:
ὑπτιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bend oneself back, to carry one's head high
 • Forms:
ὕπτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: back, backward, on his back
 • Forms:
ὑπωπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hit under the eye, subdue, keep under, weary
 • Forms:
ὑπώπιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: face, countenance
 • Forms:
ὑφίστημι


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era