υμ-
left arrow right arrow

ὑμεῖς
 • Parse: Personal pronoun: 2nd Nom Plur
 • Meaning: you (plural)
 • Forms:
ὑμέναιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wedding-song, bridal-song
 • Forms:
ὑμέτερος
ὑμνέω
ὕμνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: praising
ὑμνητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: celebrated in song
ὑμνογράφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: composer of hymns
 • Forms:
ὕμνος
ὑμνῳδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing a hymn
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era