οχ-
left arrow right arrow

ὀχεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a covering
 • Forms:
ὀχετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: canal, water-course, drain, sewer, ditch, intestines
ὄχημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: something that supports or carries, carriage, chariot
 • Forms:
ὀχλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to court the mob, attract a crowd
 • Forms:
ὀχλέω
ὄχλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disturbance, annoyance, distress
 • Forms:
ὀχλοποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make a crowd, gather a company, form a mob
 • Forms:
ὄχλος
ὀχυρός
ὀχυρόω
ὀχύρωμα
ὀχυρωμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stronghold
ὀχύρωσις


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era