βα-
left arrow right arrow

βαδδίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: linen
βαδίζω
βάδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a walk
 • Forms:
βαθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a step, grade, degree
 • Forms:
βάθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  1. depth
  2. deepness
  3. profundity
  4. deep things
 • Forms:
βαθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deepen, hollow out, go down deep
 • Forms:
βαθύς
βαθύφωνον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning: of deep (i.e., hollow) voice
βαθύχειλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: strange speech, foreign language
 • Forms:
βαΐνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: of palm-leaves
 • Forms:
βαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to walk, step, go
 • Forms:
βαΐον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: branch, a palm twig
 • Forms:
βακτηρία
βακχουρίος
βαλανεῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: bathhouse
βάλανος
βαλλάντιον
βάλλω
βάμμα
βάναυσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  1. mechanical (as mechanical skill, life, labour)
  2. as a labourer was lower class, it came to mean base, vulgar, in bad taste
βαπτίζω
βάπτισμα
βαπτισμός
βαπτιστής
βαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  1. dipped
  2. dyed
  3. bright-coloured
 • Forms:
βάπτω
βάρ
 • Parse:
 • Meaning: Aramaic: son of Jonas or Jonah, as Bar-jonas
βάραθρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a gulf, pit
βάρβαρος
βαρβαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make barbarous
βαρβάρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: barbaric
βαρέω
βαρέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  1. with difficulty
  2. hard (of hearing)
  3. indignant
  4. causing disgust; (3 Macc 3:1) hear with disgust
  5. slowly
  6. heavily in weight
  7. heavily to bear, grievous, oppressive
  8. weighty, grave
  9. wearisome, troublesome
  10. overbearing
  11. deep or strong (sound)
  12. strong, offensive (smell)
  13. dull
βάρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a flat-bottomed boat; palace
 • Forms:
βάρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  1. burden, load, weight
  2. baggage, luggage
  3. burdensome
  4. requirement, demands
 • Forms:
βαρύγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: grievous of tongue, barbaric speaking
 • Forms:
βαρυηχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: deep-voiced
 • Forms:
βαρυθυμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to be weighed down
  2. to be exasperated, indignant
  3. fig. to be heavy at heart
βαρύθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  1. heavy
  2. heavy in spirit: indignant, sullen
 • Forms:
βαρυκάρδιος
βαρύνω
βαρύς
βαρυτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: heavily
βαρύτιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very precious, highly valuable, very expensive
 • Forms:
βαρυωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be dim sighted
  • to weigh down
βασανίζω
βασανισμός
βασανιστήριον
βασανιστής
βάσανος
βασιλεία
βασίλειος
βασιλεύς
βασιλεύω
βασιλικός
βασιλίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: petty king, princelet, chieftain
 • Forms:
βασίλισσα
βάσις
βασκαίνω
βασκανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: envy, slander, malice
 • Forms:
βάσκανος
βάσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something borne, a burden
 • Forms:
βαστάζω
βατός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bramble bush, thorn-bush(s), thorns
  • a bath [a liquid measure of about 35 litres]
  • fish
 • Forms:
βατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: accessible, passable
βάτραχος
βαττολογέω
βαφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dye
  • act of dipping (iron in water to temper it)


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era