Car Repair Manuals

APPENDIX 1: PRINCIPLE PARTS OF VERBS

PresentFutureAoristPerfect
Active
Perfect
Middle
Aorist
Passive
ἀγαπάωἀγαπήσωἠγάπησαἀγάπηκαἠγάπημαιἀγαπήθην
ἀγγέλλωἀγγελῶἤγγειλα ἤγγελμαιἠγγέλην
ἀγείρω ἤγειρα ἀγήγερμαιἠγέρθην
ἄγνυμιἄξωἔαξαἔαγα ἐάγην
ἄγωἄξωἤγαγον
ἦξα
ἦχαἦγμαιἤχθην
ἄδωἄσομαιἦσα ἦσμαιἤσθην
αἱρέωαἱρήσομαι
αἱρελῶ
εἶλον
εἱλάμην (mid.)
 ᾕρημαιᾐρέθην
αἴρωἀρῶἦραἦρκαἦρμαιἤρθην
αἰσθάνομαιαἰσθήσομαιἠσθόμην ἤσθημαι 
αἰτέωαἰτήσωᾔτησαᾔτηκαᾔτημαιᾐτήθην
ἀκούωἀκούσωἤκουσαἀκήκοαἤκουσμαιἠκούσθην
ἁλίσκομαιἁλώσομαιἑάλωνἑάλωκα  
ἀλλάττωἀλλάξωἤλλαξαἤλλαχα ἠλλάχθην
ἁμαρτάνωἁμαρτήσω
ἁμαρτήσομαι
ἡμάρτησα
ἥμαρτον
ἡμάρτηκαἡμάρτημαιἡμαρτήθην
ἁνδάνωἁδήσωἕαδονἕαδα  
ἀποθνήσκωἀποθανοῦμαιἀπέθανονἀποτέθνηκα  
ἀνοίγωἀνοίξωἀνέῳξα
ἤνοιξα
ἠνέῳξα
ἀνέῳγαἀνέῳγμαι
ἠνέῳγμαι
ἤνοιγμαι
ἀνεῳχθην
ἠνοίχθην
ἠνεῳχθην
ἀποκτείνωἀποκτενῶἀπέκτειναἀπέκτονα ἀπεκτάνθην
ἀπόλλυμιἀπολέσω
ἀπολῶ
ἀπώλεσαἀπόλωλα  
ἀποστέλλωἀποστελῶἀπέστειλαἀπέσταλκαἀπέσταλμαιἀπεστάλην
ἅπτωἄψωἦψα ἦμμαιἤφθην
ἀρέσκωἀρέσωἤρεσα   
ἀρνέομαιἀρνήσομαιἠρνησάμην ἤρνημαιἠρνήθην
ἁρπάζωἁρπάσωἥρπασαἤρπακαἤρπασμαιἡρπάσθην
ἄρχωἄρξω
ἄρξομαι
ἤρξα
ἠρξάμην
ἤρχαἦργμαιἤρχθην
αὐξάνωαὐξήσωηὔξησαηὔξηκαηὔξημαιηὐξήθην
ἀφίημιἀφήσωἀφῆκαἀφεῖκαἀφεῖμαιἀφέθην
βαίνωβήσομαιἔβηνβέβηκα  
βάλλωβαλῶἔβαλον
ἔβαλα
βέβληκαβέβλημαιἐβλήθην
βλάπτωβλάψωἔβλαψαβέβλαφαβέβλαμμαιἐβλάφθην
βλέπωβλέψωἔβλεψα   
βουλεύωβουλεύσωἐβούλευσαβεβούλευκα  
βούλομαιβουλήσομαι  βεβούλημαιἐβουλήθην
γαμέωγαμήσωἔγημαγεγάμηκαγεγάμημαιἐγαμήθην
γεννάωγεννήσωἐγέννησαγεγέννηκαγεγέννημαιἐγεννήθην
γίγνομαιγενήσομαιἐγενόμηνγἐγονα
γέγανα
γεγένημαιἐγενήθην
γιγνώσκωγνώσομαιἔγνωνἔγνωκαἔγνωσμαιἐγνώσθην
γίνομαιγενήσομαιἐγενόμηνγέγοναγεγένημαιἐγενήθην
γινώσκωγνώσομαιἔγνωνἔγνωκαἔγνωσμαιἐγνώσθην
γράφωγράψωἔγραψαγέγραφαγέγραμμαιἐγράφην
δείκνυμιδείξωἔδειξαδέδειχαδέδειγμαιἐδείχθην
δέομαιδεήσομαι    
δέχομαιδέξομαιἐδεξάμην δέδεγμαιἐδέχθην
δέωδεήσωἐδέησαδεδέηκαδεδέημαιἐδεήθην
διδάσκωδιδάξωἐδίδαξαδεδίδαχαδεδίδαγμαιἐδιδάχθην
δίδωμιδώσωἔδωκαδέδωκαδέδομαιἐδόθην
διώκωδιώξωἐδίωξαδεδίωχαδεδίωγμαιἐδιώχθην
δοξάζωδοξάσωἐδόξασαδεδόξακαδεδόξασμαιἐδοξάσθην
δύναμαιδυνήσομαιἐδυνάμην
ἠδυνάμην
  ἠδυνήθην
ἠδυνάσθην
ἐάωἐάσωεἴασαεἴακαεἴαμαιεἰάθην
ἐγγίζωἐγγίσω
ἐγγιῶ
ἤγγισαἤγγικα  
ἐγείρωἐγερῶἤγειρα ἐγήγερμαιἠγέρθην
ἕζομαιἑδοῦμαι    
ἐθέλωἐθελήσωἠθέλησαἠθέληκα  
εἰμίἔσομαιἤμην (impf.)   
ἐλαύνωἐλῶἤλασαἐλήλακαἐλήλαμαιἠλάθην
ἐλέγχωἐλέγξωἤλεγξα  ἠλέγχθην
ἐλεέωἐλεήσωἠλέησαἠλέηκαἠλέημαιἠλεήθην
ἐλπίζωἐλπιῶἤλπισαἤλπικα  
ἐπιλανθάνομαιἐπιλήσομαιἐπελαθόμην ἐπιλέλησμαι 
ἕπομαιἕψομαιἑσπόμην   
ἐργάζομαι ἠργασάμην εἴργασμαιεἰργάσθην
ἔρχομαιἐλεύσομαιἦλθονἐλήλυθα  
ἐρωτάωἐρωτήσωἠρώτησα
ἠργασάμην
ἠρώτηκαἠρώτημαιἠρωτήθην
ἔρομαι ἠρόμην   
ἐσθίω
ἔσθω
φάγομαιἔφαγον   
ἑτοιμάζωἑτοιμάσωἡτοίμασαἡτοίμακαἡτοίμασμαιἡτοιμάσθην
εὐαγγελίζωεὐαγγελίσωεὐηγγέλισαεὐηγγέλικαεὐηγγέλισμαιεὐηγγελίσθην
εὐλογέωεὐλογήσωεὐλόγησαεὐλόγηκαεὐλόγημαιεὐλογήθην
εὑρίσκωηὑρήσωηὗρονηὕρηκαηὕρημαιηὑρέθην
εὔχομαιεὔξομαιεὐξάμην   
ἔχω
imperf εἶχον
ἕξωἔσχονἔσχηκα  
ζῶ
ζήω
ζήσω
βιώσομαι
ἔζησα
ἐβίων 
βεβίωκα  
ἡγέομαιἡγήσομαιἡγησάμην   
ἥδομαιἡσθήσομαι   ἥσθην
ἥκωἥξωἧξαἧκα  
θαυμάζωθαυμάσομαιἐθαύμασσατεθαύμακα ἐθαυμάσθην
θάπτωθάψωἔταφον τέθαμμαιἐτάφην
θέλω
imperf ἤθελον
θελήσωἠθέλησα   
θεραπεύωθεραπεύσωἐθεράπευσατεθεράπευκατεθεράπευμαιἐθεραπεύθην
θνήσκωθανοῦμαιἔθανοντέθνηκα;  
θύω ἔθυσα τέθυμαιἐτύθην
ἵημιἥσωἧκαεἷκαεἷμαιεἵθην
ἵσταμαιστήσομαιἔστηνἕστηκαἕσταμαι 
ἵστημιστήσωἔστησα
ἔστην
ἕστηκαἕσταμαιἐστάθην
καθαρίζωκαθαριῶἐκαθάρισα κεκαθάρισμαιέκαθαρίσθην
καίωκαύσωἔκαυσακέκαθκακέκαυμαιἐκαύθην
καλέωκαλέσωἐκάλεσακέκληκακέκλημαιἐκλήθην
καλύπτωκαλύψωἐκάλυψα κεκάλυμμαιἐκαλύφθην
κηρύσσωκηρύξωἐκήρυξακεκήρυχακεκήρυγμαιἐκηρύχθην
κεῖμαικείσομαι    
κεράννυμικεράσωἐκέρασα κέκραμαιἐκράθην
κλίνωκλινῶἔκλινακέκλικα ἐκλίθην
κλαίωκλαύσομαιἔκλαυσα κέκλαυμαιἐκλαύσθην
κλέπτωκλέψωἔκλεψακέκλοφακέκλεμμαιἐκλάπην
κλίνωκλινῶἔκλινα κέκλιμαιἐκλίνην
κόπτωκόψωἔκοψακέκοφακέκομμαιἐκόπην
κρεμάννυμικρεμῶἐκρέμασα  ἐκρεμάσθην
κρίνωκρινῶἔκρινακέκρικακέκριμαιἐκρίθην
κρύπτωκρύψωἔκρυψαἔκρυφακέκρυμμαιἐκρύφθην
κτάομαικτήσομαιἐκτησάμην κέκτημαιἐκτήθην
λαγχάνωλήξομαιἔλαχονεἴληχαεἴληγμαιἐλήχθην
λαλέωλαλήσωἐλάλησαλελάληκαλελάλημαιἐλαλήθην
λαμβάνωλήμψομαι
λήψομαι
ἔλαβονεἴληφαεἴλημμαιἐλήμφθην
λανθάνωλήσωἔλαθονλέληθαλέλησμαι 
λέγωλέξω
ἐρῶ
ἔλεξα
εἶπον
εἴρηκαεἴρημαιἐρρέθην
ἐρρήθην
ἐλέχθην
λείπωλείψωἔλιπονλέλοιπαλέλειμμαιἐλείφθην
λύωλύσωἔλυσαλέλυκαλέλυμαιἐλύθην
μανθάνωμαθήσομαιἔμαθονμεμάθηκα  
μαρτυρέωμαρτυρήσωἐμαρτύρησαμεμαρτύρηκαμεμαρτύρημαιἐμαρτυρήθην
μάχομαιμαχοῦμαιἐμαχεσάμην μεμάχημαι 
μείγνυμιμείξωἔμειξαμέμειχαμέμειγμαιἐμείχθην
μέλλωμελλήσωἤμελλον
ἔμελλον
ἐμέλλησα
   
μένωμενῶἔμειναμεμένηκα  
μιμνήσκωμνήσωἔμνησα μέμνημαιἐμνήσθην
μίσγω    ἐμίγην
νέμωνεμῶἔνειμανενέμηκανενέμημαιἐνεμήθην
νομίζωνομιῶἐνόμισανενόμικανενόμισμαιἐνομίσθην
ξηραίνω ἐξήρανα ἐξήραμμαιἐξηράνθην
οἰκοδομέωοἰκοδομήσωᾠκοδόμησα ᾠκοδόμημαιᾠκοδομήθην
οἶμαι
οἴομαι
οἰήσομαι   ᾠήθην
ὄμνθμιὀμοῦμαιὤμοσαὀμώμοκαὀμώμομαιὠμόθην
ὁράωὄψομαιεἶδονἑώρακα
ἑόρακα
ἐώραμαιὤφθην
πάσχωπείσομαιἔπαθονπέπονθα  
παύωπαύσωἔπαυσα   
πείθομαιπείσομαιἔπιθονπέποιθα  
πείθωπείσωἔπεισαπέποιθαπέπεισμαιἐπείσθην
πειράζωπειράσωἐπείρασαπεπείρακαπεπείρασμαιἐπειράσθην
πέμπωπέμψωἔπεμψαπέπομφαπέπεμμαιἐπέμφθην
πίνωπίομαιἔπιονπέπωκαπέπομαιἐπόθην
πίπτωπεσοῦμαιἔπεσον
ἔπεσα
 πέπτωκα 
πιστεύωπιστεύσωἐπίστευσαπεπίστευκαπεπίστευμαιἐπιστεύθην
πλέωπλεύσομαιἔπλευσαπέπλευκαπέπλευσμαι 
πληρόωπληρώσωἐπλήρωσαπεπλήρωκαπεπλήρωμαιἐπληρώθην
πνέωπνεύσομαιἔπνευσαπέπνευκα  
ποιέωποιήσωἐποίησαπεποίηκαπεποίημαιἐποιήθην
πράσσω
πράττω
πράξωἔπραξαπέπραχαπέπραγμαιἐπράχθην
πυνθάνομαιπεύσομαιἐπυθόμην πέπυσμαι 
ῥέζωῥέξωἔρρεξα   
ῥήγνυμιῥήξωἔρρηξαἔρρωγα ἐρράγην
ῥίπτωῥίψωἔρριψαἔρριφαἔρριμμαιἐρρίφθην
σημαίνωσημανῶἐσήμανα σεσήμασμαιἐσημάνθην
σκέπτομαισκέψομαιἐσκεψάμην ἔσκεμμαι 
σπείρωσπερῶἔσπειρα ἔσπαρμαιἐσπάρην
σπένδωσπείσωἔσπεισα ἔσπεισμαι 
σταυρόωσταυρώσωἐσταύρωσαἐσταύρωκαἐσταύρωμαιἐσταυρώθην
στέλλωστελῶἔστειλαἔσταλκαἔσταλμαιἐστάλην
στηρίζωστηρίξω
στηρίσω
ἐστήριξα
ἐστήρισα
 ἐστήριγμαιἐστηρίχθην
στρέφωστρέψωἔστρεψα ἔστραμμαιἐστράφην
σφάλλωσφαλῶἔσφηλα ἔσφαλμαιἐσφάλην
σῴζωσώσωἔσωσασέσωκασέσωσμαι
σέσωμαι
ἐσώθην
τάττω
τάσσω
τάξωἔταξατέταχατέταγμαιἐτάχθην
τείνωτενῶἔτεινατέτακατέταμαιἐτάθην
τέμνω
τάμνω
τεμῶἔτεμον
ἔταμον
τέτμηκατέτμημαιἐτμήθην
τελέωτελέσωἐτέλεσατετέλεκατετέλεσμαιἐτελέσθην
τηρέωτηρήσωἐτήρησατετήρηκατετήρημαιἐτηρήθην
τίθημιθήσωἔθηκατἐθεικατἐθειμαιἐτέθην
τιμάωτιμήσωἐτίμησατετίμηκατετίμημαιἐτιμήθην
τίκτωτέξομαιἔτεκοντέτοκα  
τίνωτείσωἔτεισατέτεικατέτεισμαιἐτείσθην
τρέπωτρέψωἔτρεψατέτροφατέτραμμαιἐτρέφθην
τρέφωθρέψωἔθρεψατέτροφατέθραμμαιἐτράφην
τρέχωδραμοῦμαιἔδραμονδεδρόμηκαδεδράμημαι 
τθγχάνωτεύξομαιἔτθχοντετύχηκα  
φαίνωφανῶ
φανοῦμαι
ἔφαναπέφαγκαπέφασμαιἐφάνην
ἐφάνθην
φανερόωφανερώσωἐφανέρωσαπεφανέρωκαπεφανέρωμαιἐφανερώθην
φέρωοἴσωἤνεγκα
ἤνεγκον
ἐνήνοχαἐνήνεγμαιἠνέχθην
φεύγωφεύξομαιἔφυγονπέφευγα  
φημίφήσωἔφησα   
φθάνωφθήσομαιἔφθασα
ἔφθην
   
φθείρωφθερῶἔφθειραἔφθαρκαἔφθαρμαιἐφθάρην
φιλέωφιλήσωἐφίλησαπεφίληκαπεφίλημαιἐφιλήθην
φυλάσσωφυλάξωἐφύλαξαπεφύλαχαπεφύλαγμαιἐφυλάχθην
χαίρωχαρήσομαι κεχάρηκακεχάρημαιἐχάρην
χέωχέωἔχεακέχθκακέχυμαιἐχύθην
χρήομαι
χρῶμαι
χρήσομαιἐχρησάμην κέχρημαιἐχρήσθην
ψεύδω
ψεύδομαι
ψεύσωἔψεθσα ἔψεθσμαιἐψεύσθην
      


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era